Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
100729
Sted- og lokalitetsnummer
110707-2
Anlæg
Kultanlæg, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 250000 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Større sten med flintaffald omkring. I klit.

Undersøgelseshistorie

1880
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Tekst der formodentlig dækker sb. 1 - 16]: Bulbjerg Værkstedsplads fra Stenalderen ligger ved og omkring det saakaldte Troldsthing, store reiste og liggende Stene, og navnlig ved en Rundkreds af reiste Stene omkring en større staaende Sten, og nedad Skraaningerne. Mno 54a, 53 og 57 af Nørklithederne ere opgivne af Eierne som Troldsthing. Det indtager omtrent den sydlige Trediedel af det Bakkestrøg, som ender i Bulbjerg Klint. Det gaar i en Strækning omtrent fra Nord til Syd paa begge Sider af Skjellet mellem Vust og Lild Sogne, dog saaledes at den største Del ligger i Lild Sogn. En Værkstedsplads fra Stenalderen er paa 54a langs Vust Skjel samt paa en lille Strækning af 53a.- Omtrent 1000 Fod i nordøstlig Retning for dette Værksted kommer man til et Sted, hvor der ligger en Del store Stene væltede omkring, det lignede ganske en Kæmpehøi.- Omtrent 2000 Alen nord for Værkstedet findes et lignende Sted, og ca 2000 Alen øst-nord-øst for Værkstedet atter et lignende.- I Vust Sogn findes omtr. 3000 Fod nordøst for Værkstedet en Kæmpehøi, hvor Stenene ere huggede i Stykker og tildels kjørte bort. Lidt sønden derfor, ligeledes i Vust Sogn, findes store Stene, der maaske ogsaa høre til Kæmpehøie. Desuden findes adskillige Smaahøie, som jeg ikke kan have nogen Mening om.- Omtrent 400 Favne øst for Værkstedet er en meget stor Høi, men om det er en Kæmpehøi, kan jeg ikke sige, den ligger i Vust Sogn og synes omsat med store Stene. Dette mærkelige Sted er af stort Omfang - omtrent 40 a [til] 60 Tønder Land - Sandflugten har skjult den oprindelige Jordoverflade, men paa flere Steder, hvor dette ikke er Tilfældet,findes Pletter opfyldte af Flintstykker, der mere eller mindre tyde paa at have været i Menneskehænder. Pastor Kr.J.Klausens Brev, 20. September 1880.
1880
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1913
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid[Tekst sb. 1 - 16]: Troldsting, et stort Areal af Bakketerrænet bag Bulbjerg,strækkende sig ind i Vust Sogn, paa hvilket findes Bo- Maaltids- og Værkstedspladser fra den yngste Stenalder og Bronzealderen, samt talrige større Stene, rejste eller liggende, og Stensætninger. Sørste Delen af Arealet er dækket af Klit, saaledes at Bopladsen kun ses, hvor Sandet tilfældigt blæser fra. En udtømmende Beskrivelse lader sig saaledes ikke give, heller ikke for Stenenes Vedkommende, en Del af dem er sikkert ogsaa skjulte under Klit, for andres Vedkommende kan det være tvivlsomt, om de ikke muligt kan være Istidsblokke. Der er i det følgende medtaget, hvad der kunde ses af Bopladsrester og saadanne større Stene, der kunde antages hidbragte af Menneskehaand uden at dette dog for alles Vedkommende tør paastaas med Sikkerhed. Paa omstaaende Skitse er Afstanden mellem Stenene indenfor den enkelte Gruppe maalt, ligeledes Afstanden mellem Grupperne, i Gruppernes Beliggenhed til hinanden i Forhold til Verdenshjørnerne kan derimod være nogen Fejl, idet kun et Lommekompas er benyttet. I det væsentlige er dog Beliggenheden rigtig. [Sb.2]: Omkring en større Sten laa meget Flintaffald, men ingen tildannede Redskaber.
1913
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStørre sten med flintlag omkring.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStørre sten med flintaffald omkring. I klit.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet er store sten der ligger i lyngklædt areal på Troldsting ved Bulbjerg. Omfatter fredningsnumrene 1007:1-1007:6 og 1007:29. Det var ved tilsynet ikke muligt at identificere de enkelte sten/fredningsnumre ud fra det tilgængelige materiale.

Kultanlæg

Man ved ikke meget om bronzealderens religiøse ceremonier, men i flere tilfælde er der fundet gådefulde anlæg, der tyder på en form for dødekult. Under nogle få gravhøje har man således observeret mærkelige rammer bygget af mindre sten. Sandsynligvis har de været anvendt ved ritualer i forbindelse med den første begravelse og forud for opførelsen af gravhøjen. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links