Arealanvendelsen i procent i Herning Kommune og landet som helhed i 2016 baseret på topografiske kort.
.
Arealanvendelsen i Herning Kommune i hhv. 1800/03 og 2019 viser de betydelige forandringer, som landskabet har gennemgået. Omkring år 1800 dækkede landbrugets arealer ca. 10 % af kommunens areal. Andelen var i slutningen af 1800-tallet steget til 35 % og toppede i årene omkring 2. Verdenskrig med ca. 70 %. I dag udgør landbrug og gartneri ca. 60 % af arealet. Hvor knap 70 % af landskabet var dækket af hede omkring år 1800, udgør hederne i dag blot ca. 4 % af kommunen. Herning Kommune var længe meget skovfattig, men tilplantningen af hederne betød, at skovarealet voksede. I dag udgør skovene hele 20 % af kommunens areal, hvilket er over landsgennemsnittet på 16 %.
.

Herning Kommune ligger i det vidtstrakte hedeslette- og bakkeølandskab vest for Hovedstilstandslinjen. Opdyrkningen af de magre jorder gik forholdsvis langsomt, og helt indtil udskiftningen var landskabsudnyttelsen overvejende ekstensiv med høslæt på engene og stude- og fåregræsning på hederne. Herefter begyndte det opdyrkede areal for alvor at vokse. I 1881 var 35 % af området opdyrket, og omkring 1950 udgjorde andelen af landbrug ca. 70 % af den nuværende kommunes areal.

I dag dækker det intensivt drevne landbrug ca. 60 % af kommunen. Afgrøderne består især af korn, men der er også en ganske stor andel af græs og andet grøntfoder. Dertil kommer en stor kvægproduktion, især i form af mælkebrug, samt en også ret betydelig svineproduktion.

Kulturlandskabets udvikling

Det område, som i dag udgør Herning Kommune, var til en vis grad beboet og udnyttet af mennesker op gennem hele oldtiden. Siden bronzealderen var et hededomineret græsningslandskab udbredt på hedesletten i den østlige del af kommunen. Formentlig har græsningslandskabet også strakt sig op på bakkeøerne. Stednavne med endelser som -hem og -ung, der trækker tråde tilbage til jernalderen, kendes kun fra området omkring Herning. Fra jernalderen er der flere steder spor efter jernudvinding.

Ved middelalderens begyndelse blev der etableret 24 sogne. Sognene var generelt store, da landskabet i hedebygden var ret tyndt bebygget og formentlig også tyndt befolket. Bebyggelsen bestod af små landsbyer og enkeltgårde, som især lå ved de store, vandrige åer, ofte sammen med kirkerne. Der kendes desuden enkelte mindre herregårde med middelalderlige rødder. Det gælder bl.a. Møltrup, Lergrav og Herningsholm.

I perioden efter middelalderen var udnyttelsen af landskabet fortsat meget ekstensiv. Bebyggelsen var stadig koncentreret i ådalene, hvor der blev drevet ådalsbrug. Engenes rige høproduktion var central. Den gav vinterfoder til husdyrene, der samtidig producerede gødning til agerjorden lidt højere oppe ad ådalenes skråninger.

Hedearealerne i baglandet mellem vandløbene blev udnyttet til græsning af bl.a. får og stude. Lyngen blev desuden brugt til brændsel, tækkemateriale og strøelse i staldene, hvor den opsugede ajlen og efter formuldning kunne spredes som frugtbart møg på markerne. Der var stort set ikke noget dyrkningsfællesskab inden for de små landsbyer, og hvor det fandtes, var det græsmarksbrug. Græsningsfællesskaber var derimod mere udbredte. Begge dele blev dog opløst ved landboreformerne omkring år 1800. De store græsningsarealer blev brugt til opdræt af stude, som siden blev transporteret sydpå og gav studeprangere gode indtægter.

I 1688 var knap 10 % af kommunens areal opdyrket, og omkring år 1800 dækkede engene og hederne hhv. 15 og knap 70 % af landskabet. Bortset fra nogle få egekrat var der stort set ingen skov. Efter landboreformerne blev opdyrkning af heden gradvis intensiveret. Hedeopdyrkningen skred dog langsomt frem. I 1881 var kun ca. 35 % af jorden under plov. Heden var reduceret til ca. 45 %, mens engene dækkede ca. 12 %. For at øge høproduktionen til foder blev der etableret en række større engvandingsanlæg, hvoraf Skjern Å Nørrekanal var det største og mest spektakulære. Anlæggelsen af hedeplantager betød, at skovarealet var vokset til ca. 3 %.

Landskabsudnyttelsen kom også til udtryk i form af nye bydannelser. Eksempelvis betød åbningen af den første jernbaneforbindelse fra Silkeborg til Herning i 1877, at der gradvis opstod nye stationsbyer på strækningen. Også Herning voksede betydeligt, og i 1913 blev byen købstad. Derudover gav den voksende befolkning anledning til etableringen af en række nye sogne.

Omkring 1950 lignede landskabsudnyttelsen mere eller mindre udnyttelsen i resten af landet. Knap 70 % af jorden var nu under plov, mens hederne og engene var reduceret til hhv. ca. 8 og ca. 7 %. Til gengæld var det samlede skovareal vokset til ca. 10 %, mens de bebyggede arealer udgjorde ca. 5 %. Opdyrkningen af de store hedearealer betød, at der blev opført en række nye, enligt beliggende gårde. De havde både malkekvæg og dyrkede kartofler og en del korn.

Udnyttelsen af landskabet i dag

I dag dækker landbrug og gartneri ca. 60 % af Herning Kommunes areal, hvilket kun er en anelse under landsgennemsnittet på 61 %. Landbruget er mest intensivt på de opdyrkede sandjorder i Simmelkær, Timring, Aulum og Havnstrup Sogne. På bakkeøerne ved Snejbjerg og Studsgård er landbruget også meget dominerende og udgør omkring tre fjerdedele af arealet. Størstedelen af kommunen præges dog af landbrug, hvor højbundsjordernes omdriftsmarker adskilles af ældre enrækkede eller nyere flerrækkede læhegn. For at holde udbyttet oppe må de sandede markjorder ofte vandes. På de organiske vådbundsjorder langs vandløbene findes desuden en høj andel vedvarende græsmarker. Her kan dræning af de pyritholdige jorder dog ofte give problemer med okkerforurening af vandløbene.

Landbruget præges af større bedrifter end i landet som helhed, og udviklingen mod færre og større bedrifter lader til at fortsætte. I dag er bedrifterne i Herning Kommune i gennemsnit ca. 14 % større end landsgennemsnittet. Strukturudviklingen og det forhold, at færre vælger at bo på landet, medfører til gengæld, at stadig flere huse og driftsbygninger bliver overflødige. I Herning Kommune drejer det sig potentielt om ca. 7.000 landbrugsbygninger, som står tomme og forfalder. Tilsammen har bygningerne et areal på ca. 1,75 mio. etagekvadratmeter, hvilket er det tredjehøjeste tal blandt alle landets kommuner.

Med en andel på 53 % er det kornavl, som dominerer landbrugsarealerne. Størstedelen er vårsæd, især vårbyg. Derimod udgør vintersæd en forholdsvis mindre andel i Herning Kommune end i landet som helhed. Det skyldes bl.a., at udbyttet af vintersæd som vinterhvede er ringere på de magre, sandede jorder i vest. Modsat vintersæden kan vårsæden desuden indgå i sædskiftet efter kartofler eller udlægges med græs til kvægfoder. Andelen med kartofler og andre rodfrugter er da også høj og udgør hele 9 % i Herning Kommune mod 3 % i landet som helhed. Derimod er andelen af vedvarende græs forholdsvis lille, hvilket muligvis skyldes et forholdsvis lille samlet vådbundsareal.

En væsentlig del af arealet dyrkes med foderafgrøder. Således dækker græs og andet grøntfoder i omdrift ca. 26 % af arealet mod 20 % på landsplan. Det afspejler bl.a. et omfattende mælke og kvægbrug, hvoraf en stor del af især mælkebruget er økologisk. Samlet set dyrkes 14 % af landbrugsarealet i kommunen økologisk. Foruden kvægproduktionen huser kommunen også en betydelig svineproduktion og en mindre produktion af fjerkræ og pelsdyr.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Herning Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturlandskaber