Arealanvendelsen i procent i Kalundborg Kommune og landet som helhed i 2015 baseret på topografiske kort.
.
Arealanvendelsen i Kalundborg Kommune i hhv. 1771 og 2020 viser de forandringer, som landskabet har gennemgået. I 1771 lå skovene hovedsagelig i øst samt på Asnæs i vest. Siden er skovarealet vokset, og skovene har spredt sig en smule mere over kommunen. I 1700-tallet var omkring halvdelen af arealet under opdyrkning, og i 1881 udgjorde det opdyrkede areal ca. 80 %. På grund af især væksten i byerne og sommerhusområderne er opdyrkningsgraden faldet støt siden 2. Verdenskrig, og i dag udgør landbrug og gartneri ca. 63 % af kommunens areal. Bemærk, at kortet fra 1771 kun viser købstaden Kalundborg og ikke landsbyerne.
.
Druerne til RÖS-vinene vokser på Røsnæs’ sydvendte kalkholdige skrænter, hvor jordbundsforholdene og det kølige, men solrige klima skaber gunstige dyrkningsforhold.
.

Fra Sejerø Bugt i nord til Drøsselbjerg på Storebæltskysten i syd strækker de ofte storladne landskaber sig omkring den dybe Kalundborg Fjord op til havnebyen Kalundborg med sine betydelige industriområder og infrastruktur, omgivet mod syd og nord af hhv. Asnæs og Røsnæs.

De afvekslende landskaber domineres i dag af landbrug, hvis andel ligger en smule over landsgennemsnittet. Arealerne med såvel sukker- som foderroer er gået betydeligt tilbage, og planteproduktionen domineres i stedet af en betydelig kornavl. Dertil kommer en del raps og industrifrø. Husdyrproduktionen udgøres overvejende af svineavl, hvorimod antallet af kvæg, især malkekvæg, har oplevet en stor tilbagegang siden 1970’erne.

Kulturlandskabets udvikling

Siden oldtiden har mennesket sat sine spor i det område, som i dag udgør Kalundborg Kommune. Især kystområderne er rige på fund fra ældre stenalder, ligesom bronzealder og jernalder er rigt repræsenterede på de højereliggende jorder med en særlig forekomst fra vikingetid omkring Tissø.

Ved indgangen til middelalderen blev der ud over Vor Frue Kirke i Kalundborg oprettet knap 30 sognekirker. Raklev Sogn blev først udskilt i 1547 efter nedlæggelsen af Sankt Olai Kirke i Kalundborg, det store Buerup Sogn blev udskilt fra Sæby Sogn i 1921, mens Nyvang Sogn blev udskilt i 1967. Med undtagelse af den lange kystzone og skovbygden øst for Tissø samt de tidligere Avnsø og Bjergsted Sogne hørte det meste af kommunen til agerbygden.

I middelalderen var bøndergodset af strategisk betydning. Det gjaldt først og fremmest for kronen, som med udgangspunkt i Kalundborg Slots Ladegård besad store dele af området omkring købstaden, mens både Roskilde og Aarhus domkapitel havde gods omkring Bjergsted, herunder Sejerø og Birkendegård. Skarresholm Voldsted ved Skarresø udgør resterne af en borg, der efter år 1400 blev beordret nedrevet af Margrete 1., hvorefter kronen overtog godset. Sæbygård tilhørte Hvideslægten i 1100-tallet, men var krongods fra 1379 og frem til 1664, hvor det overgik til rentemester Henrik Müller. På østsiden af Tissø lå der flere store middelalderlige herregårde: Kattrup, som Margrete 1. skænkede til Sorø Kloster i 1393, Selchausdal, der fra 1339 kendes som Gundetved, og Kragerupgård, der kendes fra 1327. Dertil kommer Solbjerggård, der i 1269 hørte til Sorø Kloster. I 1310 overgik den til Drefeld-slægten, men var nedlagt i perioden 1490-1784. Efter år 1500 kom en del flere herregårde til: Lerchenborg blev oprettet som Østrupgård i 1704 efter den nedlagte landsby og omdøbt i 1754. Under stamhuset Lerchenborg, der i 1818 blev et grevskab, blev Lerchenfeld i 1792 oprettet som avlsgård på Kalundborg Slots Ladegårds jord. Nørager blev ligeledes oprettet i 1630, mens Bøstrup og Ågård blev oprettet efter 1664 af Henrik Müller. Derudover blev der i 1700-tallet oprettet en del herregårde omkring Bjergsted: Egemarke, Algestrup, Avnsøgård.

Langt størstedelen af kommunens landsbyer havde trevangsbrug. I de tre landsbyer på Sejerø, på Nekselø og Reersø samt i landsbyen Saltbæk benyttede man sig dog af alsædedrift. I skovbygden var der enkelte enestegårde. I 1680’erne var knap halvdelen af jorden under dyrkning, mens enge og vådområder omkring år 1800 udgjorde ca. 10 % af arealet. Skovene dækkede ca. 5 %, og resten var græsningsland.

Udskiftningen skete i slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 1800-tallet. En undtagelse var Reersø, som først blev udskiftet i 1822 og siden i 1862. Herefter blev landskabsudnyttelsen intensiveret. Fra 1866 forsøgte man at inddæmme og afvande Saltbæk Vig, ligesom større tørvemoser i syd blev afvandet og opdyrket. I 1881 var hele ca. 80 % af arealet landbrugsland, mens enge og skove udgjorde hhv. knap 10 % og knap 5 %. På Lerchenborgs jorder blev der fra 1920’erne etableret ca. 30 statshusmandsbrug. Omkring 1950 havde en stigende bebyggelse ført til en mindre reduktion i landbrugsarealet.

Jernbanen Roskilde-Kalundborg åbnede i 1874, og fra 1898 blev Værslev et knudepunkt med åbningen af banen til Slagelse og siden med forbindelsen til Hørve i 1919. Derudover blev Høng i 1901 forbundet med Tølløse. Gørlev Sukkerfabrik fungerede 1912-2000 som aftager af egnens mange sukkerroer. Ud over de nævnte jernbaneknudepunkter opstod der bymæssige bebyggelser i hhv. Gørlev, Ubby og Svebølle. I tiden efter 1950 blev der langs mange af kysterne anlagt store sommerhusområder, heriblandt på nordkysten af Røsnæs, langs Storebæltskysten og ved Havnsø samt fra 1967 i form af Kaldred Ferieby.

Udnyttelsen af landskabet i dag

Kalundborg Kommune rummer et bredt spektrum af landskabsformer og udnyttelser. De omfatter bl.a. store områder med våd natur, især omkring Tissø og Saltbæk Vig, hvorimod de tørre naturtyper og skovene er mere sparsomt repræsenterede. Der er dog større hede- og overdrevsarealer på fx Vesterlyng og Røsnæs samt vidtstrakte skove ved Skarresø. Andelen med bebyggelse og infrastruktur svarer til landsgennemsnittet og er især koncentreret i Kalundborg med havneanlæg og store industrianlæg.

Med godt 63 % af totalarealet (mod 61 % på landsplan) er det dog det intensive og varierede landbrug, som dominerer arealanvendelsen i kommunen. Lerjorder præger hele 64 % af kommunens areal, hvilket er omtrent det dobbelte af landsgennemsnittet. Desuden findes en række større arealer med humusjorder, især i Lille Åmose langs Halleby Å, omkring Bøstrup Ås sydlige tilløb fra Mullerup Mose, ved Tudeå i sydvest og i Tranemose nord for Kalundborg. Sandjorderne er koncentreret i nord og på Sejerø. Desuden findes flere fin- og grovsandede partier omkring Saltbæk Vig samt i Raklev, Tømmerup og Bregninge-Bjergsted-Alleshave Sogn langs kommunens nordkyst.

Særligt de fedeste lerjorder omkring Kalundborg huser store godslandskaber med tilhørende skove og parkanlæg, ført an af godset Lerchenborg i Årby Sogn, hvis grevskab i 1700-tallet omfattede arealer helt til og med skovene ved Jyderup, og som i størrelse kun blev overgået af Frijsenborg i den nuværende Favrskov Kommune. Også i de sydlige egne ved bl.a. Kragerup i Ørslev Sogn findes store gods landskaber. I det hele taget er der et betydeligt antal af sogne, hvor mere end tre fjerdedele af arealet er opdyrket, hvilket netop understreger landbrugets omfang.

Det mangesidede landbrug består bl.a. af en højtydende planteproduktion; herunder en betydelig kornavl, som dækker 61 % af landbrugsarealet mod 56 % på landsplan. Dertil kommer vinterraps og andet industrifrø, som dækker ca. 12 % af landbrugsarealet mod 6 % på landsplan, samt en væsentlig produktion af frø til udsæd.

Husdyrproduktionen domineres af svin, som udgør ca. 77 % af dyreenhederne. De suppleres af kvæg, der står for ca. 20 % af dyreenhederne, samt et mere begrænset husdyrhold af fjerkræ, heste, får mv. Inden for de seneste generationer har landbruget været præget af et faldende antal malkekvæg. I 2010 udgjorde de ca. 2.500 stk., hvilket var omkring halvdelen af antallet i begyndelsen af 1990’erne og godt og vel en fjerdedel af antallet i første halvdel af 1970’erne. Og det er ikke kun malkekvæget, som har oplevet en tilbagegang. Det samlede antal kvæg i kommunen er faldet fra ca. 44.000 stk. i 1951 til under 10.000 stk. i dag. Tilbagegangen i kvægbestanden har ført til en tilsvarende reduktion i arealet med foderafgrøder, og især arealet med foderroer er faldet betydeligt.

I midten af 1900tallet var sukkerfabrikken i Gørlev landets største med egen roebane og udskibning fra Mullerup Havn. Fabrikken lukkede dog i år 2000, hvilket har betydet et fald i sukkerroearealet fra godt 5.000 ha i 1980 til ca. 1.000 ha i 2010.

Strukturudvikling mod større bedrifter har fulgt udviklingen i det øvrige land. Det samme gælder til en vis grad stigningen i den del af landbrugsarealet, som drives økologisk. I 2018 udgjorde den 7 %, hvilket dog stadig er under landsgennemsnittet på ca. 11 %.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Kalundborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturlandskaber