Arealanvendelsen i procent i Middelfart Kommune og landet som helhed i 2015 baseret på topografiske kort.
.
Arealanvendelsen i Middelfart Kommune i hhv. 1780 og 2019 viser de forandringer, som landskabet har gennemgået. Kulturlandskabet er forblevet forholdsvis stabilt i perioden, og de største ændringer er sket i arealet med bebyggelse og infrastruktur. I 2019 dækkede bebyggelse og infrastruktur hele 15,6 % af kommunens areal, hvilket er over landsgennemsnittet på 13,3 %. Væksten er hovedsagelig foregået på bekostning af landbrugsarealerne. Selv om skovarealet på ca. 14 % ligger lidt under landsgennemsnittet, har det oplevet en betydelig stigning siden 2. Verdenskrig, hvor det lå på beskedne 8 %. Bemærk, at kortet fra 1780 kun viser købstaden Middelfart og ikke landsbyerne.
.

Middelfart Kommunes frugtbare landskaber præges af landbrug og en for danske forhold ganske stor andel af frugtplantager og gartneri. Større byområder findes omkring Strib og Middelfart ved broerne til Jylland samt i stationsbyerne langs jernbanen fra Odense. Skovarealet er en smule under landsgennemsnittet og er især koncentreret i de kuperede og/eller kystnære områder.

I dag dækker landbrug og gartneri 64 % af kommunens areal. Mens antallet af malkekvæg er gået tilbage, er svineproduktionen vokset betydeligt, og afgrøderne, som domineres af korn, udnyttes i høj grad til dyrefoder.

Kulturlandskabets udvikling

Kommunens kulturlandskab går tilbage til oldtiden, og stednavne med rod i jernalderen blev ført videre i middelalderens landsbyer. Ved middelalderens begyndelse blev der etableret 19 kirker i landsognene, om end Viby Sogn blev nedlagt i 1555. Fra 1200-tallet ejede kongemagten den strategisk beliggende borg Hindsgavl, som blev udgangspunkt for det kongelige len.

Langt størstedelen af det område, som i dag udgør Middelfart Kommune, var en meget frugtbar agerbygd, og skov- og overdrevsbygden var begrænset til nogle få kystsogne. Mod slutningen af 1600-tallet var omkring halvdelen af jorden under dyrkning. Der blev næsten udelukkende benyttet tovangsbrug; de eneste undtagelser var Ejby, som havde et trevangsbrug, samt Føns og Husby, hvor der var alsædebrug.

Grevskabet Wedellsborg, som opstod i 1672 på baggrund af herregårdene Iversnæs og Tybrind, havde store besiddelser i den sydvestlige del af kommunen. I skovene på Wedellsborg Banker findes der fortsat nogle af landets største systemer af højryggede agre.

Omkring år 1800 var ca. 10 % af kommunens areal skov og ca. 8 % eng. Frem mod 1881 voksede det dyrkede areal til ca. 80 %, mens skovarealet faldt til ca. 7 %. Derudover blev flere mindre kystnære vådområder inddæmmet. Det største var den 110 ha store inddæmning af Føns Vang i slutningen af 1700-tallet.

Wedellsborgs fæstebønder overgik først til selveje i 1916. På Tybrinds jorder blev der i hhv. 1927 og 1955 etableret op til 20 statshusmandsbrug. Jernbanen Nyborg-Middelfart åbnede i 1865 med stationer i Gelsted, Ejby, Nørre Aaby og Kauslunde, som der opstod store stationsbyer omkring. I 1866 blev banen forlænget til Strib, men blev i 1935 afløst af en forbindelse til Fredericia over den nye Lillebæltsbro. Derudover havde Middelfart 1911‑66 jernbaneforbindelse til Bogense og Odense (via Brenderup). Efter 1950 blev der anlagt sommerhuse ved Vejlby Fed, Varbjerg Strand og Brostrand.

Udnyttelsen af landskabet i dag

Arealanvendelsen i Middelfart Kommune domineres af landbrug og gartneri, som med 64 % af arealet overstiger landsgennemsnittet på ca. 61 %. I dag er landbrugsarealet dog vigende pga. en betydelig byudvikling, ny skovrejsning mv.

Den største andel findes på de fint sandblandede jorder i Udby, Roerslev, Indslev og Balslev Sogne, hvor landbruget dækker mere end 75 % af arealet. Derimod er andelen med frugtavl og gartneri ganske lille. I resten af kommunen ligger andelen med landbrug og gartneri som regel også over landsgennemsnittet. Fremmet af Fyns milde klima og gode jordbundsforhold har Brenderup, Harndrup, Asperup, Tanderup og Nørre Aaby Sogne en særlig høj koncentration af gartneri og frugtavl. Derimod er landbruget beskedent i de tæt beboede områder ved Middelfart og Strib, ligesom der findes en betydelig by- og industriudvikling langs jernbanen og motorvejens hovedfærdselsårer. Større skovarealer findes især i det kuperede landskab syd for Gelsted samt ud mod kysten ved Wedellsborg, på Hindsgavl og Brandsø.

Landbruget i Middelfart Kommune udgøres af et betydeligt husdyr- og planteavlsbrug samt en række gartnerier og frugtplantager. I tiden efter 2. Verdenskrig dominerede malkekvægbruget, og midt i 1970’erne toppede antallet af kvæg med mere end 21.000 stykker. Siden er antallet godt og vel halveret. Til gengæld er antallet af svin steget fra ca. 27.000 i 1951, over godt 83.000 i 1980 til 113.587 i 2010.

Afgrøderne afspejler den store svineproduktion. Således dyrkes ca. 64 % af arealet i dag med korn mod 56 % på landsplan. Kornet, hovedsagelig vinterhvede, der giver gode udbytter på de frugtbare lerjorder, udnyttes især til svine- og fjerkræfoder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Middelfart Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kulturlandskaber