Græsset vokser helt ned til vandkanten ved tangen, der adskiller Stubbe Sø fra Ringebæk Sø i Strandparken. Søerne er to ud af de i alt fire lagunesøer, der ligger bag den østlige barriereø, som blev anlagt i forbindelse med etableringen af Strandparken ud mod Køge Bugt. Selv om både barriereøen og lagunesøerne er kunstige, afspejler de det landskab, som formentlig var opstået af sig selv over de næste ca. 100 år, såfremt kysten havde fået lov at udvikle sig naturligt.
.
Hunden luftes på Svingelstien, som løber gennem Strandparkens østlige barriereø mod øst til Brøndby Havn og Avedøre Holme.
.
Siden år 2000 har den farvestrålende sorthovedet måge ynglet regelmæssigt på fugleøerne i Holmesø.
.

Brøndby Kommunes ca. 6 km lange kyst strækker sig fra barriereøen ud for midten af Ringebæk Sø i vest til Brøndby Havn i øst. Den oprindelige kyst var en tilgroningskyst, der fra begyndelsen af 1900-tallet fremstod som strandenge og landbrugsområder med gartnerier. I første halvdel af 1900-tallet begyndte Brøndby Strand at blive bebygget med sommerhuse, og efterhånden blev strandengene forvandlet til sommerhusområder og siden helårsbeboelser.

I dag indgår hele Brøndby Kommunes kyst i den kunstigt anlagte Strandparken (oprindelig kaldet Køge Bugt Strandpark), som ud over Brøndby også strækker sig over Vallensbæk, Ishøj og Greve Kommuner. Strandparken blev anlagt 1977‑79 med det formål at skabe et natur- og fritidsområde med bl.a. badestrande og lystbådehavne, ligesom den skulle beskytte de lavtliggende områder langs kysten mod oversvømmelse. Ved inddæmning og indpumpning af sand blev der skabt to kunstige barriereøer, som rykkede kystlinjen 400‑500 m længere ud i Køge Bugt. Størstedelen af den østlige barriereø ligger i Brøndby Kommune, og mellem barriereøen og den oprindelige, tætbebyggede kyst findes de fire lavvandede lagunesøer Ringebæk Sø, Stubbe Sø, Maglebæk Sø og Holmesø.

Saltelskende strandplanter som strandmælde, strandarve, sodaurt og baltisk strandsennep vokser på stranden ud til Køge Bugt, mens strandfladbælgs rødviolette blomster lyser op mellem sandhjælme, marehalm, havtorn og rynket rose, der blev plantet i barriereøernes klitter for at dæmpe erosionen. Ved søerne kan man visse steder møde strandengsplanter som slangetunge, strandtusindgylden og jordbærkløver, og på de knap så saltpåvirkede steder findes majgøgeurt og ringplettet gøgeurt.

Fuglelivet er rigt året rundt. Blandt de vigtigste fugleområder er de to fugleøer i Holmesø. Hele Strandparken er desuden rasteplads for trækkende vandfugle som sangsvane, grågås, canadagås, hvinand, bjergand, troldand, pibeand og stor skallesluger.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Brøndby Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster