Brønderslev Kommune har en kort, kun 17 km lang kyststrækning ud mod Kattegat.

Området omkring Asaa Havn er det største rekreative område på kysten. Havnen blev i 1877, grundet den ringe vanddybde, bygget som en ø-havn 0,5 km ud fra kysten i forbindelse med en naturlig holm. Asaa Havn, som er en af Danmarks ganske få ø-havne, er udbygget flere gange, og holmen byder i dag på havnefaciliteter, badehuse og en sandet og børnevenlig strand, der om sommeren er et lokalt tilløbsstykke.

Resten af kommunens kyststrækning er en svært tilgængelig tilgroningskyst med lave, drænede strandenge bag kystlinjen. Tæt på kysten er vandet meget lavt, og vanddybden stiger først på den anden side af den naturligt opbyggede revle 0,5 km ude. Ejendomme og veje ligger tilbagetrukket fra kysten, så de undgår oversvømmelser under stormfloder. Kun ved Strandgårdsvej når vejen i forbindelse med nogle gårde og et sommerhusområde ud til kysten. Lidt nord herfor har Gerå sit udløb i Kattegat. På de nederste kilometer mod udløbet mæandrerer åen gennem strandengene.

Selv om kysten er kort, hører den til blandt kommunens vigtigste naturområder. Aså-Gerå Vildtreservat dækker knap 4 km af kysten og omfatter både engene og havet ud for. Kysten indgår desuden i fuglebeskyttelsesområdet Ålborg Bugt, nordlige del, som dækker det kystnære hav i hele Ålborg Bugt.

Visse steder kan kysten minde om et vadehav med sand- og slikvader, der blotlægges ved lavvande og fungerer som spisekammer for utallige vade- og andefugle. Også Asaa Havn tiltrækker mange fugle.

Strandengenes planteliv er yderst interessant og omfatter salttålende planter, der som alm. salturt og kødet hindeknæ vokser helt ud til vandkanten. Her er også strandmalurt og strandasters. På ældre opskyl af tang vokser strandkvik og gåsepotentil, mens strandmælde og kruset skræppe gror på det nyere. Pletvis langs kysten og især ved åudløbene er der rørsump med strandkogleaks og tagrør.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster