Kysten ved Køge Bugt. Yderst mod havetligger en bred sandbanke med klitvegetation, og ind mod land findes lave partier med strandeng. Køge Bugts vand er ret næringsrigt, og dermed er der gode vækstbetingelser for tang. Resultatet er, at der kan skylle massive tangvolde op på stranden, som kan give lugtgener. Som det ses på mængden af fodspor, er stranden her et velbesøgt friluftsområde.
.
Olsbækkens udløb i Køge Bugt. Bemærk, hvordan den kystparallelle strøm i havet bygger en sandtange op foran udløbet, så det forskydes mod nord. Bækkens forløb over stranden vil desuden konstant forandre sig afhængigt af den øjeblikkelige vind og strøm.
.

Greve Kommunes ca. 15 km lange kyst er orienteret mod sydøst i den nordlige del af Køge Bugt. Området har haft en relativ landhævning på 2‑3 m siden stenalderen, og kysten er gradvis udbygget som følge af landhævningen. Langs hele kysten er strandprofilet fladt og sandet og indbyder derfor til badning og anden rekreativ udnyttelse. Kystlandskabet er præget af hvide sandstrande med lave klitter, der de fleste steder er gennemskåret af stier grundet slid fra besøgende langs kysten.

Der er 1‑2 revler langs kysten, som er kystparallelle i den sydlige del, mens de ligger mere diffust mod nord ved Hundige Strand. Dette skyldes især molerne til Greve Marina. Nord for havnen løber kommunegrænsen langs bredden af Lille Vejlesø, der er den sydligste af lagunesøerne i det kunstige barriereøsystem, der sammen med bl.a. Greve Marina indgår i Køge Bugt Strandpark. Her ligger også udløbet fra Lille Vejleå, og de lavtliggende engarealer bag kysten og langs vandløbssystemet oversvømmes, når vandstanden er høj i Køge Bugt.

Eftersom udbygningen af Greve Kommunes kystnære arealer er sket på strandengsområder, ligger bebyggelsen lavt og udsat for oversvømmelse fra kraftige stormfloder. Håndtering af stormfloder indgår da også i kommunens risikostyringsplan. Her skiller især stormfloden i november 1872 sig ud med sine ekstreme vandstande på over 2,5 m over dagligt vande.

Da der hverken er bebyggelse eller udfordringer med erosion, er kysten stort set friholdt for kystbeskyttelse på strækningen mellem Greve Marina og Mosede Fiskerihavn. Syd for Mosede Fiskerihavn, ud for Mosede Fort, er de tidligere tre lange moler i 2007 blevet erstattet af de to kortere, som findes i dag, og der suppleres med sandfodring for at reducere erosionen. Syd for Mosede Fort langs Karlslunde Strand til kommunegrænsen til Solrød Kommune er kysten ligeledes friholdt for kystbeskyttelseskonstruktioner.

Langs kysten kan der i perioder, især i de varme sommermåneder, opleves lugtgener, når tykke bræmmer af tang skylles op på strandene.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Greve Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster