Nord for Rungsted Havn ligger Rungsted Strandvej på en smal bræmme af lavtliggende marint forland næsten helt ud til vandet. Da Øresundskysten jævnligt eroderes af havet, er der opført et stejlt kystværn for at beskytte vejen. Ved pålandsvind kan bølgerne dog slå så hårdt mod kystværnet, at vand sprøjter ind over vejen og oversvømmer den.

.

Hørsholm Kommune har en knap 9 km lang kystlinje ud mod Øresund. Kysten er en klintkyst, der strækker sig fra Vedbæk Strandvej i syd til Mikkelborg Alle i nord. Den gamle skrænt, som udgjorde kysten af det tidligere Littorinahav, ligger i dag 4‑5 m.o.h. og mange steder tæt ved den nuværende kystlinje. Kysten er udsat for en del erosion. Således blev det lille fiskerleje Smidstrup skyllet bort i 1700-tallet, mens stormfloder 1771‑82 bortskyllede huse ved fiskerlejet Rungsted. Af såvel gamle fotografier som skriftlige kilder fremgår det, at man allerede tidligt anlagde pæle- og stenhøfder for at dæmpe kysterosionen, og i dag er kyststrækningen sikret med høfder og skråningsbeskyttelse.

Langs denne del af Øresundskysten kommer bølgerne overvejende fra sydøstlige retninger. De driver en begrænset nordgående transport af sand, som dog bremses af Rungsted Havn. På grund af de lave vanddybder ud for fiskerlejet blev havnen anlagt i 1923 som en øhavn. Tidligere lå der to anløbsbroer, hvoraf rester af den sydlige bro (Vasen) stadig kan ses umiddelbart syd for den nuværende havn. I årene 1972‑74 blev havnen ombygget til en mere konventionel havn. Blokeringen af den nordgående materialetransport afstedkommer periodevis lugtgener, hvilket skyldes, at der især i krogen mellem stranden og havnen opstemmes tang sammen med sandet. Syd for havnen kan man se tynde, revlelignende sandbånd på strandplanet, mens der op mod Bukkeballevej nord for havnen er mindre sand. Her løber Rungsted Strandvej meget tæt på kysten, og der er derfor opført et stejlt kystværn.

Nivå Bugt begynder omkring Mikkelborg. Her viger kystlinjen og Littorinaskrænten mod vest, og bugtens form medfører, at en del af materialetransporten er blevet fanget her, således at tynde sandbånd på strandplanet igen bliver mere tydelige. Planer om sandtilførsel for at skabe en egentlig badestrand ved Mikkelborg Strandpark er indtil videre sat i bero.

Oplevelsen af Øresundskysten er et vigtigt aktiv for kommunen. Størstedelen af kysten syd for Rungsted Havn er privatejet, og adgangen er derfor begrænset, men fra grønne anlæg som Mikkelborg Strandpark, landstedet Kokkedal og Sophienberg i nord er der åbent udsyn fra flere udsigtspladser. Herfra kan man især i træktiden og om vinteren opleve de mange vandfugle, som raster på havet, mens spættede sæler kan ses, når de passerer gennem Øresund eller hviler på stenene nær kysten.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hørsholm Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster

Eksterne links