På en varm julidag har lystfiskere forceret de store sten, som danner en af ydermolerne ved indsejlingen til Thorsminde Havn og slusen.
.
Tæt på Vesterhavet strækker en stor parabelklit sig ca. 1,5 km ind i Husby Klitplantage. Parabelklitter har form som store U’er, hvis åbninger vender mod vindretningen. De opstår, hvis der går hul i vegetationsdækket på en klit, så sandet blæser væk, og der dannes en udhuling. Hullet i midten af parabelklitten i Husby Klitplantage kaldes Gryden.
.

Holstebro Kommunes ca. 92 km lange kyst omfatter højenergikysten mellem Thorsminde og Vedersø Klit ved Vesterhavet, de beskyttede kyster omkring den sydlige del af Nissum Fjord samt Limfjordskysten mellem Handbjerg og Sønder Lem Vig.

Ud mod Limfjorden ligger Geddal Strandenge og Sønder Lem Vig. I dag er Sønder Lem Vig en lagunesø, men talrige strandvoldsdannelser vidner om, at den tidligere var en fjordarm, som gradvis blev afsnøret fra Venø Bugt. På det flade strandplan findes mange revler, der får tilført sand fra Nygård Hage mod syd og fra Kås Hoved mod nord i Skive Kommune. Bag strandengene rejser Littorinahavets (Stenalderhavets) kystskrænter sig op over kystlandskabet. Ved Ejsingholm når de helt ud til kysten, som her er uregelmæssig med et fladt strandplan, hvor sandbanker og små holme dukker op ved lavvande. Lidt syd herfor ligger den børnevenlige badestrand Ejsingholm Strand med lav vanddybde og sandet bund. Længere mod syd rummer strandplanet op mod 30 revledannelser ud for kysten. I bunden af Venø Bugt ligger Handbjerg Marina, der er anlagt som en øhavn og forbundet til fastlandet med en bro. Hellegård Å har sit udløb i fjorden umiddelbart vest for marinaen, mens der mod øst er vidtstrakte strandenge.

På Limfjordens sandbund er blåmuslinger talrige, men også både den invasive stillehavsøsters og den hjemmehørende europæiske østers findes her. Efter den voldsomme tilbagegang i 1930’erne er ålegræsset på vej tilbage og optræder i dag helt ud til knap 3,5 m’s dybde. På de spredte sten domineres makroalgerne af især den invasive butblæret sargassotang, men også af tvedelt bændelalge og strengetang.

Vesterhavskysten brydes i nord af Thorsminde Havn med slusen, som afvander Nissum Fjord. Havnens ydermoler er udformet, så det sand, som bølger og strøm transporterer langs kysten, passerer havneindløbet, hvilket mindsker behovet for oprensning. På kysten ud for havnen er der etableret skråningsbeskyttelse og bølgebrydere. Samtidig sandfodres der for at holde kystlinjen. Der sandfodres også langs den smalle Søndre Thorsmindetange, ligesom der er etableret et dige for at forhindre gennembrud af tangen mod Nissum Fjord. Sandet, som blæser fra stranden og ind over land, har opbygget en smal klit langs landevejen. Ud mod fjorden vidner lober af sand og det lave, uregelmæssige relief i strandengene om tidligere gennembrud af Søndre Thorsmindetange. Ved Bjerghuse for foden af tangen er der etableret skråningsbeskyttelse, der både skal beskytte mod erosion og oversvømmelse af sommerhusområderne. Tidligere er der også anlagt bølgebrydere, men pga. sandfodringerne ligger de i dag på stranden det meste af tiden.

På strækningen mellem Bjerghuse og Vedersø Klit får kysten lov til at udvikle sig frit. Strækningen har ingen kystbeskyttelse, da der ikke er bebyggelse nær kysten. Generelt er stranden bred og sandet, og på strandplanet ses en eller to markante revler. Bag stranden ligger der 10‑20 m høje klitter, der fremstår med erosionsskrænt ud mod stranden. Langs Husby Klit er der flere steder aktive vindskår, hvor sandet blæser ind over land. Den vedvarende sandfygning betyder, at klitterne vokser, og i dag strækker de sig mere end 300 m ind i land. Klitterne ud for Husby Klit er således den seneste generation af klitdannelser, hvorimod klitterne længere inde i land stammer fra tidligere perioder med kraftig sandflugt.

Som følge af næringsstoftilførsel fra både de danske vandløb og de store floder i den sydlige Nordsø er hele Vesterhavskysten noget næringsbelastet, og opblomstringer af morildalger forekommer hvert år. Der drives kommercielt fiskeri i det kystnære farvand, hvor der ud over taskekrabber også landes forskellige fladfisk og torskefisk samt pelagiske fiskearter som stavsild, makrel, hornfisk og sild.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Holstebro Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster