Udsigt over det kuperede landskab i Ejby Ådal med Inderbredning i Isefjord i baggrunden. Den fredede ådal og kystskrænterne rummer mange sjældne planter og insekter. En vandretur i området, både i ådalen og langs kysten, er en oplevelse på alle årstider. Om foråret møder man i ådalens fugtige dele majgøgeurt, der er fredet, og ved kysten kan den gode snapseurt strandmalurt indsamles i juli-september.
.
Lejre Vig med Skovholmene, som er ynglepladser for fugle som toppet og gråstrubet lappedykker samt bl.a. grågæs og troldænder. Fra den højtliggende landevej på vestsiden af vigen har man et godt udsyn over området.
.

Kysterne i Lejre Kommune ligger langs Isefjord og Roskilde Fjord og er præget af istidslandskabet, der når helt ud til kysterne. Langs kommunegrænsen til Frederikssund løber en øst-vest-orienteret tunneldal, der ender i Vellerup Vig ud mod Isefjord og i Bredvig ud mod Roskilde Fjord.

Isefjord og Roskilde Fjord har begge en begrænset bølgeaktivitet og stort set intet tidevand. Tidevandsstørrelsen ved Roskilde er under 10 cm. Erosion af kysterne er derfor lille, og det største problem i området er oversvømmelse af de kystnære områder. Der sker oversvømmelser, når vand fra Kattegat bliver presset ind i fjorden under særlige vindforhold fra nord. Herved kommer der mere vand i fjordene, og denne vindstuvning sammen med et atmosfærisk lavtryk skaber et højt vandniveau i de indre dele af fjordene.

Den sydlige del af Isefjord, Inderbredning, er et lavvandet område med en gennemsnitsdybde på 7 m. Området er godt beskyttet mod vind og bølger, og der findes derfor sandog mudderflader. Afløb fra Inderbredning sker mod nord gennem dybene Vesterløb og Østerløb, som er 9‑12 m dybe. Langs østkysten af Inderbredning mellem Elverdamså i syd og Vejlemølle Å i nord er der klintkyster på næsten hele strækningen. Foran klinterne ligger smalle strande med sand og grus.

Den største bølgeaktivitet findes på de vestorienterede kyster, der særligt er eksponerede for bølger fra nordvest, mens der i Vellerup Vig, Bramsnæs Vig, langs Bramsnæs Bugt og syd for Munkholmbroen i Tempelkrog er mindre bølgeenergi, og her findes derfor tilgroningskyster. Langs de beskyttede kyster i fjorde, bugter og vige udvikles ofte strandenge i de lavtliggende områder. De jævnlige oversvømmelser sammen med mindre åer aflejrer finkornede sedimenter på strandengene.

Den sydlige del af Roskilde Fjord er beskyttet, og her er derfor sand- og mudderflader. Den vestlige kyst mellem Lejre Vig i syd og Bredvig i nord har begrænset bølgeaktivitet, hvilket skaber tilgroningskyster med strandenge langs flere strækninger. På de flade arealer nord for Gershøj og i den indre del af Lejre Vig er stranden ofte dækket af tagrør. Gennemsnitsdybden i den vestlige del af Roskilde Fjord er 4‑5 m, men i lokale fordybninger, som syd for Langholm, er der op til 31 m dybt. Der forekommer kysterosion omkring Gershøj og lige nord for mundingen af Gevninge Å, sydvest for Herslev.

Den østlige del af Roskilde Fjord har en gennemsnitsdybde på ca. 5 m, med en lokal maksimumdybde på 17 m i Kattinge Vig. Udskiftning af vandet fra den indre del af Roskilde Fjord sker gennem sundet omkring Eskilsø. Vanddybden i sundet er kun ca. 2 m, hvilket betyder, at udskiftning er begrænset. Halvøen Bognæs afgrænser Kattinge Vig mod nord, og kysterne omkring halvøen er domineret af strandenge og tilgroning. Mellem Vesterskov og Storskov på Bognæs og langs kysterne mod nord og øst er tilgroningskysterne særlig udbredte.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lejre Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster