På en klar februardag er Lyngby-Taarbæk Kommunes korte kyst klædt i brunt og gråt, mens Bellevue Strandbad lige syd for kommunegrænsen afslører årstiden ved sit totale fravær af badegæster. Taarbæk Havn er det mest markante udspring på kysten, hvor den tætte bebyggelse står i skarp kontrast til Jægersborg Dyrehaves skove og åbne overdrev længere inde i landet.
.

I øst når Lyngby-Taarbæk Kommune ud til Øresund, hvor den knap 4 km lange og i høj grad fikserede kyst strækker sig fra den allernordligste del af Bellevue Strandbad ved Taarbæk i syd til Strandmøllen ved Mølleås udløb i nord. Ikke bare Taarbæk Havn fra 1863, men stort set hele kysten bærer kraftigt præg af menneskelig påvirkning og fremstår overvejende som en bykyst med stenkastninger og højvandsmure. Bortset fra Bellevue er der også en iøjnefaldende mangel på sandstrand.

Kysten er en lavenergikyst, som ligger godt beskyttet mod den fremherskende vestenvind. Når storme blæser vand ind i Øresund, kan der dog forekomme forhøjede vandstande på op til 1,8 m. Overfladestrømmen af næringsrigt brakvand fra Østersøen går overvejende mod nord, mens en strøm af tungt og koldt saltvand fra Kattegat går sydpå langs bunden.

Mellem Strandmøllen og Jægersborg Strandhave i nord er kysten lavtliggende og sandet. Videre sydpå langs Jægersborg Strandhave og Spring-forbi brydes den lave kyst af en markant, stort set inaktiv kystklint, mens den fra Taarbæk Havn og sydpå igen ligger lavt.

I nord har strandplanet et beskedent sanddække, der udtyndes yderligere mod syd. Dette ændrer sig dog syd for Taarbæk Havn, hvor der findes et ca. 100 m bredt sandbælte med revler. Langs det meste af kysten findes spredte stenrev og muslingebanker på det lave vand. I de dybere områder præges bunden af store mængder silt og ler. Ålegræs dominerer på sandfladerne, mens især blæretang danner tætte tangskove med et rigt dyreliv på stenrevene, som også er vigtige opvækstområder for fiskeyngel. Områdets mange fisk tiltrækker både marsvin, gråsæl og spættet sæl.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster