Den sydvendte klint ud for Kristiansholm Plantage er under erosion, og der er derfor mange steder anlagt stenhøfder for at beskytte kysten. På dette sted følges kysten af en aflang randmorænebakke, der blev skabt foran en gletsjer i sidste istid. Randmorænebakken danner også den op til 25 m høje Klinteby Klint, der ses i horisonten.
.

Næstved Kommune strækker sig på tværs af Sydsjælland, og kommunens kyster er derfor fordelt på to strækninger: en vestlig kyststrækning mod Smålandsfarvandet og en kortere østlig kyststrækning ved Præstø Fjord. Den relative landhævning efter stenalderen er på 0,5‑1 m og har været medvirkende til dannelsen af marint forland.

Mod vest præges kysten af den ca. 2 km lange og op til 25 m høje Klinteby Klint. Selv om kysten er eksponeret mod syd og mod et forholdsvis beskyttet farvand, er bølgeenergien stor nok til, at der er erosion langs store dele af klinten. Stranden er smal og stenet med et sedimentfattigt strandplan, hvor der findes en enkelt smal revle. Mellem klinten og Karrebæksminde mod øst bliver kystprofilet fladere, stranden lidt bredere og knap så stenet, og der findes flere stenhøfder på strækningen. Ved Karrebæksminde ligger en op til 100 m bred strandvoldsslette mellem bebyggelsen og kystlinjen. Stranden er sandet, og der er et bredt bælte af revler på det indre strandplan.

Mellem Karrebæksminde og Svinø ligger den østlige del af den sydsjællandske dobbeltkyst. Her er en række øer og fed adskilt fra fastlandet af en lagune, der indeholder Karrebæk Fjord, Krageholm Strøm og Dybsø Fjord. Den ydre kyststrækning er orienteret nordvest-sydøst og udgøres af øerne Enø og Dybsø.

Vandudskiftningen mellem lagunen og Smålandsfarvandet finder sted ved Karrebæksminde, mellem Enø og Dybsø samt mellem Dybsø og Svinø Strand. I begyndelsen af 1800-tallet var passagen sandet til, og derfor gravede man en kanal fra Sjællandssiden. Begge sider af løbet er fikseret af kaj- og moleanlæg. Mundingen af løbet ud i Karrebæksminde Bugt er beskyttet mod tilsanding af to lange moler. Fra løbet og gennem den lavvandede Karrebæk Fjord til Næstved er der gravet en sejlrende.

Passagen mellem Enø og Dybsø er ca. 200 m bred med et snoet løb, der delvis er opfyldt af mobile sandbanker, som hele tiden ændrer sig. Dette påvirker vandudskiftningen og vanskeliggør sejlbarheden. Mellem Dybsø og Svinø Strand er passagen ca. 50 m bred, og selve løbet er effektivt i forhold til vandudskiftning og uden tilsanding.

I Karrebæk Fjord ligger øerne Gavnø og Lindholm. Gavnø består primært af istidsaflejringer, og kysterne er præget af de beskyttede forhold i fjorden. Både mod nord og syd findes smalle marine forlande med krumodder og afsnørede strandsøer. Kysten omkring øen består overvejende af strandenge med smalle strandbredder afvekslende med strækninger af tilgroningskyst. Lindholm er også en moræneø med strandengskyster og smalle strandbredder. Mod øst og vest findes områder af marint forland med strandsøer, der er afsnøret af strandvolde og krumodder.

Fjordkysterne langs Karrebæk Fjord, Krageholm Strøm og Dybsø Fjord ligger alle beskyttede. Karrebæk Fjord er smal og lavvandet omgivet af lavenergikyster med strandeng og rørskov. Dybsø Fjord er større og mere åben end Karrebæk Fjord, hvilket giver en bølgeenergi, der er tilstrækkelig til at skabe et marint forland af strandvolde og krumodder med afsnørede strandsøer på den sydlige del af Jarsskov-halvøen. De øvrige kyststrækninger i Dybsø Fjord veksler mellem strandengskyster og tilgroningskyster, som det også er tilfældet for lækysterne af Enø og Dybsø.

Kommunens østlige kyststrækning ved Præstø Fjord strækker sig fra Bækkeskov Strandhuse i nord til lidt syd for Gammel Tappernøje i syd. Den østvendte kyst ligger beskyttet, da Feddet i Faxe Kommune yder effektivt læ for bølger fra øst. Langs hele kyststrækningen når istidslandskabet frem til fjorden, og kysten fremstår i en naturlig tilstand af strandengskyst og tilgroningskyst uden nævneværdige kystbeskyttelsesanlæg.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Næstved Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster