Det store skovkompleks Gjorslevskovene ligger helt ud til kysten, hvor der på flere strækninger findes en kystskrænt. Her er det Gjorslev Bøgeskov lige nordvest for Bøgeskov Fiskerihavn. Skovene vokser på næringsrig og kalkrig bund og består primært af løvtræer, men der dyrkes også en del nåletræer.
.

Stevns Kommunes kystlinje er 43 km lang og omkranser den store østvendte halvø mellem Køge Bugt og Faxe Bugt. Den ligger således i læ for den fremherskende vestenvind. Kysten domineres af den stejle Stevns Klint, der strækker sig fra lige sydøst for Bøgeskov Fiskerihavn i nord til 1,7 km øst for Rødvig i syd, i alt ca. 14 km. Både nordvest og sydvest for klinten findes strækninger af fladkyst med marint forland. Dannelsen af det marine forland er blevet hjulpet på vej af den relative landhævning siden stenalderen. Tidevandsstørrelsen er meget lille, mindre end 10 cm. Med de vandstandsvariationer, der kan opstå ved storme og vandudskiftning mellem farvandene nord og syd for Stevnshalvøen, er den meget større.

Kommunegrænsen mod nordvest følger mundingen af Tryggevælde Å. Sydøst for åens udløb er der sket en tilvækst af det marine forland, der strækker sig i et smalt bælte fra åudløbet ca. 10 km mod øst til Køge Sønakke. Den 500 m lange og 250 m brede strandeng mellem Tryggevælde Å og den vestlige afgrænsning af Strøby Egede henligger som et rekreativt område uden bebyggelse. Ellers er det lange, smalle bælte af marint forland godt skjult af kystvejen og bebyggelsen i Strøby Egede, Jernen og Strøby Ladeplads. Strandbredden er smal, generelt mindre end 10 m, og fastholdt af mange høfder og en bølgebryder. Mange ejendomme har desuden en massiv skråningsbeskyttelse af sten mellem høfderne. Der er erosion på kysten, hvor den ikke er beskyttet.

Strandplanet er ret sedimentfattigt. På det meste af strækningen ses der kun en enkelt smal revle, men i den østlige ende, de østligste 3,5 km mod Køge Sønakke, stiger antallet af revler til fem, og sandbæltet vokser til ca. 500 m. I denne ende bliver stranden også bredere, sandet og er uden erosion og kystbeskyttelse. Helt henne ved Køge Sønakke, hvor kystlinjen danner et knæk, og hvor istidsaflejringerne når frem til kysten, bliver stranden stenet, og kun to revler følger kysten rundt om Køge Sønakke, før de lige øst herfor forsvinder helt.

Den ca. 4 km lange kyststrækning mellem Køge Sønakke og Bøgeskov Fiskerihavn er næsten helt retlinjet og orienteret mod nordøst. Kysten veksler mellem stejlere og lavere afsnit, og erosionen er tilsvarende mere eller mindre udbredt. Ved Køge Søhuse ses en lav, men erosiv klint og en smal, stenet strand. Kort øst herfor findes et mindre kystafsnit, der er fladt med sandet strandbred og uden erosion. Det er formentlig bunden af en tunneldal, der betinger det lokalt flade bagland. Den anden ende af tunneldalen løber ud ved Bøgeskov Fiskerihavn, hvor terrænet også er fladt. Mellem de to ender af tunneldalen hæver terrænet sig, og kysten er overvejende erosiv med en stenet strandbred.

Bøgeskov Fiskerihavn er opført i 1970’erne mere end 100 m fra kysten. Nettosedimenttransporten fra sydøst har medført en kystudbygning syd for havnen.

Syd for Bøgeskov Fiskerihavn rejser istidslandskabet sig, og her er der eroderet en kystklint ind i morænen, stranden er stenet, og den kystnære del af havvandet er ofte farvet lyst af det nedbrudte ler, der er opslæmmet i vandet. Længere mod syd kan vandet være næsten mælket af udvasket kridt og kalk fra Stevns Klint.

Stevns Klint slutter ved Korsnæb, og her er det igen istidslandskabet, der når frem til kysten. Øst for Rødvig Havn, hvor bebyggelsen når tæt frem til kystlinjen, er der en bred sandstrand, som fastholdes af mindre høfder. Rødvig Havn ligger godt beskyttet bag store stenhøfder.

Kysten mellem Rødvig Havn og Højstrupvej er orienteret næsten nord-syd og har en lav klint, som generelt ikke eroderes. Flere steder er der skråningsbeskyttelse for at sikre ejendommene, som ligger tæt på kysten. Syd for bebyggelsen flader terrænet ud, og rundt om halvøen ved Fællesskov og lidt vest herfor findes en strimmel af marint forland. Skoven dækker for landskabstrækkene, men vest for skoven ses flere forløb af mindre strandvolde. Omkring Lund er fladkysten dækket af vegetation.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Stevns Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster