Viborg Kommunes 41 km lange kyst ligger ud til de indre dele af Limfjorden. Fra Hverrehus i nord til Sundstrup ved Virksund i syd strækker kysten sig langs Lovns Bredning, mens resten af kysten vender ud mod Hjarbæk Fjord. Landskabet langs kysterne er meget afvekslende med klinter og brede ådale, som var fjordarme i stenalderens Littorinahav. Siden da har landet her hævet sig ca. 2‑3 m, så de tidligere fjordarme blev tørlagte. Landhævningen har også betydet, at Littorinahavets gamle kystklinter i dag ligger et stykke inde i land.

Ved Lovns Bredning er kysten eksponeret mod vest og de fremherskende vindretninger. Det giver en dynamisk kyst, hvor vandstanden under stormflod kan stige med op til 2 m over normalen. I den roligere og lavvandede Hjarbæk Fjord, hvor vandstanden er reguleret af slusen ved Virksund, er kystudviklingen derimod overvejende biologisk betinget.

Lovns Bredning er forholdsvis lavvandet, og pga. beliggenheden i den indre Limfjord er saltholdigheden med ca. 24 ‰ forholdsvis lav. Slikkrebs er talrige i den bløde bund, og flere steder kantes kysten af strandeng.

Historisk har Limfjorden haft store forekomster af ålegræs, og tidligere blev opskyllet ålegræs indsamlet og udnyttet til bl.a. tangmadrasser. I 1930’erne døde en stor del af ålegræsset, men siden ca. 2010 er det igen begyndt at dække større dele af bunden. Ålegræs er af stor betydning for Limfjordens økosystem og miljø, og det er levested for fisk og smådyr som søpung, dværgkonk, hestereje og dyndsnegl. Desuden tjener det som føde for mange af de vandfugle, der benytter Lovns Bredning som raste- og fourageringsplads om efteråret og vinteren.

Kystlinjen er hovedsagelig privat, men omfatter også statsejede og kommunale arealer som syd for Sundstrup og ved Ulbjerg Klint.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Viborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kyster