Der plantes skov i Højsande. Selv om store dele af Læsø Klitplantage først blev etableret i 1940’erne, begyndte tilplantningen af Højsande allerede i første halvdel af 1900-tallet. I dag udgør klitplantagen det største samlede skovområde på Læsø. Foto fra begyndelsen af 1900-tallet.
.

For at bekæmpe sandflugten blev en del af Højsande beplantet med bjergfyr i 1902. I 1929 gik staten ind i projektet, som også skulle genskabe øens oprindelige fyrreskove.

I 2015 dækkede Læsø Klitplantage et område på 1.874 ha i og omkring Højsande. Kun 1.185 ha af området var trædækket; især af skovfyr, som vokser godt i den sandede jord. Formentlig var Læsø skovfyrrens sidste naturlige voksested i Danmark, indtil især saltsydningens behov for brænde gjorde det af med skovene. Fugtigere områder domineres af selvsået birk.

Læsø Klitplantage bliver forvaltet af Naturstyrelsen. Skoven leverer først og fremmest flis og brænde til det kommunale varmeværk og Læsø Saltsyderi. Til produktionen benyttes ud over skovfyr især de sitkagraner, der blev plantet i 1990’erne. For at gøre driften mere naturnær genplanter man i vid udstrækning med løvtræ.

Naturstyrelsens største opgave er i dag at fjerne trævækst for at genskabe og bevare de lysåbne, næringsfattige klitter og klitheder. Både Naturstyrelsen og EU prioriterer naturplejen af disse lysåbne områder højt, da de er meget sjældne i Europa. I begyndelsen af 2000-tallet blev bjergfyrren i Højsande således fjernet i et EU-støttet projekt. Som en del af naturplejen græsses områderne af kvæg og får. På Læsø har klitterne og klithederne et rigt dyre- og planteliv, som er tilpasset det tørre klitmiljø. Det gælder fx insekter som nordisk myreløve og gravehvepsen biulv.

En del af Læsø Klitplantage er omfattet af fredningen af Holtemmen og Højsande fra 1961 og af habitatområdet Holtemmen, Højsande og Nordmarken.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Læsø Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links