I juli og august blomstrer brun næbfrø over hedemoserne på Lønborg Hede. Det lille halvgræs hører til sjældenhederne. Det er forsvundet fra Østdanmark og findes i dag kun enkelte steder i Nord- og Vestjylland samt på Læsø og Endelave. Lokalt kan det dog stadig danne tætte bestande, hvor bladenes og stænglernes gulgrønne farve gør dem lette at genkende selv på lang afstand.
.

På Varde Bakkeø, ca. 10 km sydvest for Skjern, ligger Lønborg Hede som en rest af et tidligere meget større, sammenhængende hedeområde. Dele af Lønborg Hede har aldrig været opdyrket og har derfor ligget uforstyrret hen siden sidste istid. I dag præges det lysåbne område især af hedemoser og næringsfattige småsøer, om end de våde hedearealer er gået noget tilbage pga. tilgroning med pil og blåtop.

Plantelivet omfatter en række typiske hedeplanter som mosebølle, hedelyng, revling og tranebær, men også mere sjældne arter som alm. månerude, fin kæruld, hvid og brun næbfrø, plettet gøgeurt, rosmarinlyng, guldblomme og liden soldug. Lønborg Hede har desuden en bemærkelsesværdig stor bestand af klokkelyng, som pga. den forholdsvis høje nedbør også formår at vokse mellem revling og hedelyng oppe på de højereliggende hedearealer. Især området ved Tamkær er også kendt for sine mange sjældne blad- og tørvemosser, heriblandt rød krumblad og stor skorpionmos.

Hedens insektliv tæller bl.a. dagsommerfugle som ensianblåfugl, argusblåfugl, brunlig perlemorsommerfugl, sortåret hvidvinge og moserandøje. Ved småsøerne findes også guldsmeden lille blåpil, mens den sorte og gule kongeguldsmed bl.a. kan opleves langs Styg Bæk, som gennemskærer heden.

Der er iagttaget mere end 130 forskellige fuglearter på Lønborg Hede. Tidligere ynglede både urfugl og tinksmed i det store hedeområde. De er begge forsvundet, og i dag tæller ynglefuglene arter som trane, rødrygget tornskade, bynkefugl, sortstrubet bynkefugl, tornsanger og sanglærke. Om vinteren raster stor tornskade regelmæssigt i området.

Af hensyn til bl.a. plante- og fuglelivet blev knap 250 ha af Lønborg Hede fredet i 1970. Desuden er 353 ha af området udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land