På en vindstille vinterdag spejler en hvinand sin sort-hvide fjerdragt i den blanke vandflade. Det er kun hannerne, der bærer en så kontrastrig fjerdragt med den for arten så karakteristiske hvide plet mellem næbbet og øjet. De mere beskedent farvede hunner er brune med grå kropssider. Hvinanden er en meget almindelig trækog vintergæst, og kan opleves, når den raster på Lading Sø om vinteren.
.
Som rillerne i et vaskebræt strækker de snorlige plovfurer sig i parallelle rækker ned mod østbredden af Lading Sø. Med et areal på ca. 44 ha hører den lavvandede sø til blandt de største i Favrskov Kommune. Lading Sø er belastet af tidligere udledninger af spildevand. Trods det uklare vand har søen dog bevaret sin store betydning for fuglelivet.
.

Syd for Lading i Favrskov Kommune og på tværs af grænsen til Skanderborg Kommune, ligger den ca. 44 ha store Lading Sø i en smeltevandsdal. Den lavvandede sø har et 1.800 ha stort opland, som består af ca. 70 % dyrkede arealer og ca. 30 % skov. Den har tilløb fra Høløkke Bæk, Fajstrup Bæk, Elhøj Bæk og Lading Bæk og har afløb i øst via Borum Møllebæk, som leder vandet videre til Århus Å.

Rundt om søen findes ferske enge og moser, og mod syd og vest ligger hhv. Skivholme Skov og Fajstrup Nederskov. På søens vestside ligger det største moseareal med et planteliv, der bl.a. tæller smalbladet kæruld, alm. star, kærstar, næbstar, hirsestar, engkabbeleje, gul iris og kærranunkel.

I slutningen af 1800-tallet var Lading Sø en klarvandet sø med en udbredt undervandsvegetation og en stor bestand af rovfisk. Indtil omkring 1974 blev Lading Sø dog kraftigt forurenet af spildevand fra Lading og Lading Mejeri. Selv om der ikke længere ledes spildevand ud i søen, er vandet stadig uklart. I et forsøg på at gøre vandet klarere var søen 1998‑2001 genstand for et omfattende naturgenopretningsprojekt, som blev gennemført af det daværende Århus Amt. Der blev i perioden opfisket 33,5 tons skalle, brasen, aborre, rudskalle og hork, samtidig med at der 1998‑2000 blev udsat 50.000 stk. geddeyngel om året. Det skulle nedbringe antallet af fredfisk, som æder det dyreplankton, der under normale forhold ville æde de planktoniske alger, som gør vandet uklart. Selv om søens tilstand stadig betragtes som ringe, er der tegn på bedring. Eksempelvis er undervandsplanter som kruset vandaks igen begyndt at brede sig i søen.

Lading Sø er først og fremmest kendt for sit rige fugleliv. Således er der gennem tiden observeret mere end 160 forskellige fuglearter ved søen, heriblandt toppet lappedykker, lille skallesluger, blishøne, gravand, grågås, dobbeltbekkasin og rørhøg. Om sommeren genlyder krattene af nattergalens sang og gøgens kukken, mens man i rørskoven og krattet nogle år kan være heldig at høre vandriksens grisehyl, rørdrummens pauken eller græshoppesangerens ensformige, snurrende sang. I vinterhalvåret raster bl.a. hvinand, troldand, taffeland, stor skallesluger og sangsvane på og ved søen.

I 1963 blev Lading Sø og dens omgivelser fredet. Det samlede fredede areal er på ca. 135 ha.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande