kammer, set fra NØ
.
den nordlige ende, set fra NV
.
langhøjens overflade
.

Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342317
Sted- og lokalitetsnummer
040103-19
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 2 x 12 x 60 m, NØ-SV. Randsten SØ: 30, NØ: 2, NV: ca. 30, SV: 8. Ca. 27 m fra den SV-ende ses det øver- ste af et kammers 2 sidesten. Ca. en halv snes meter NØ for højens midte ligger et lille kammer i højens retning, dan- net af 4 sten hvorover en overligger, der mod NV er væltet en ubetydelighed ind i graven. Et hjørne af dækstenen mang- ler. Tæt bevokset med træer og buske. I ager. NMI: .....af et kammers 2 sidesten, og umiddelbart herved en bortvæltet vist fragmentarisk dæksten. Ca. en halv.... ........Et hjørne af dækstenen mangler. Kamret snarest ikke urørt, dets størrelse ca. 0,70 x 1,75 m. Smukt mindesmærke. Tæt bevokset ............

Undersøgelseshistorie

1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 2 x 12 x 60 m., NØ-SV. Randsten: SØ.30, NØ.2,NV. ca. 30, SV.8. Ca. 27 m. fra den SV. Ende ses det øverste af et Kammers 2 Sidesten og umiddelbart herved en bortvæltet vist fragmentarisk Dæksten. En lille halv Snes Meter NØ. for Højens Midte ligger et lille Kammer i Højens Retning, dannet af 4 Sten hvorover en Overligger, der mod NV. er væltet en Ubetydelighed ind i Graven. Et Hjørne af Dækstenen mangler. Kamret snarest ikke urørt, dets Strørrelse ca. 0.70 x 1.75 m. Smukt Mindesmærke. Tæt bevokset med Træer og Buske. I Ager.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1980
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse. Ca. 36 skåltegn på randsten nord-øst om langdyssen.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 2,9 x 48 x 12 m. Langdysse, mål ca. 2 x 48 x 12 m i NØ-SV'lig retning, i beplantet areal på ca. 52 x 32 m. Beplantningen består dels af ældre løvtræer og krat på dyssen, og nyere gran (ca. 10 år gamle) og vildroser udenom. Dyssen ser intakt ud, trods ældre, længere målangivelse. På grund af tilgroning opgav jeg at tælle randsten, ser ud til at være tilstede, bredde mellem randsten 6-7 m, store sten, in situ eller nedvæltede. Omtrent 10 m fra NØ-enden var et aflangt kammer i NØ-SV'lig retning med en lang bæresten mod SØ (flækket), 1 lang NV, 1 mindre mod NØ og 1 mindre mod SV, overliggeren forskubbet, med revne og kile, rager ca. 0,9 m op over højen, indre mål ca. 1,5 x 0,5 m. Der er et andet kammer i samme retning, ca. 8 m fra det nordlige, med 1 aflang sten både mod SØ og NV (toppene anes) og med 1 afvæltet dæksten mod SØ, ca. 0,5 m op over højen, mål ca. 1,6 x 0,6 ? Højoverfladen noget ujævn. Der stod en træstige ca. 0,5 m fra N'lige kammer, til jagt antagelig, rammet ned ?, førte til platform i træ. På højens midte i S-enden var der anbragt et cementrør til vildt- fodring. Gav besked på Ødemark Hovedgård om det ulovlige i affald på højen og beplantning ved dyssen, afstand ca. 1 m. Sagde, kontoret ville tage stilling til at fjerne affald og fælde beplantning ? Snakkede med ejerens mor. Stor, velbevaret dysse, kunne ved pleje blive ***. Ligger nær skråning ned mod Glarmose og Østerskov, ca. 200 m fra markvej/skovvej og 350 m fra offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret langdysse, nær skråning ned mod mose og skov. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumPleje bør foretages ved fortidsmindet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links