2797 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
312023
Sted- og lokalitetsnummer
030103-155
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Brandgrav (uspecificeret type), Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 1/2 1934, statshusmand Niels Christian Jensen og hustru. Afmærkn.: MS 1934, J. Raklev. Langdysse or. NV-SØ 10 x 24 m. Rester af kammer i midten. Omsat med randsten. Matr.nr. 9a.: Langdysse, i skel til matr.nr. 8c af Ellede, se dette. NMI: Seværdig. Deklarationstekst 1.2. 1934 (indskrevet 1998): En langdysse beliggende SV for ejendommens bygninger; dens længderetning er N.t.V og S.t.Ø. Længde 24 m, bredde 10 m, højde ca 0,6 m. Langdyssen er omkranset med 38 randsten, deraf 18 i Ø, 15 i V, 2 for nord- og 3 for sydenden, alle væltede eller hældende. Stenfylden er på højoverfladen og langs siderne blottet. 12 m fra langdyssens nordende findes resterne af et gravkam- mer. Af kamrets sten står endnu en 2,7 m lang sidesten i S, endestenen i Ø og tærskelstenen i V samt et mindre stykke af sidestenen i N. Endvidere 2 sten udenfor kamrets indgang i V. N for kamret ligger en større sten, hvoraf en del er af- sprængt. Denne er måske resten af en den nordre sidesten. Desuden findes også her et langt smalt afkløvet stykke, måske af dækstenen. Kamret er 2 m langt, 1 m bredt og 1,15 m højt. På og om mindesmærket står 10 større træer og i kamret 1 eg. Disse forbeholder ejeren sig stående, hvorimod en del krat må fjernes. 1 m jord udenfor randstenene er indbefattet i fredlysningen.

Undersøgelseshistorie

1934
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidFund af jernalderskår i restaureret langdysse.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, or. NV-SØ 10 x 24 m. Resten af Kammer i Midten. Omsat med Randsten. (Seværdig).
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1957
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse der er orienteret ca NV-SØ. Rest af kammer ses midt i højrest (1,3 m høj), her ses 2 store bæresten 1 endesten står mod vest. Denne har kløvningsspor. På stenens overside ses mindst 8 skåltegn. Ud for endestenen mod vest ses 2 sten der kan være gangsten. Langdyssen er omsat med randsten hvoraf enkelte er væltede. Mod: NV-lige ende: 2 randsten Ø-lige langside: 19 sten SV-lige ende: 4 sten V-langside: 16 sten. Elmast 123 har været forankret på jordhøjen (NVE-elektricitetsværk). Mål: 2x25x12,7 m. ** Seværdighedsforklaring ** Beliggende langt ude af jordvej tæt ved hus. Bevoksning: 1983: Græs og Løvtræer
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links