den vestlige ende af højen set fra nord
.
langhøjen set fra vest mod øst
.
høj og kammer set fra øst mod vest
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411284
Sted- og lokalitetsnummer
230101-1
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2800 f.Kr. - 2351 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 2350 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse, 1,5 x 15 x 30 m (Ø-V). Randsten: øst 7, nord 1, vest 10, syd ingen. - 6 m fra østre ende et udgravet kammer bygget af 4 sten, hvoraf stenen mod syd er en lavere tær- skelsten. Kamrets indvendige længde 1,70 m (N-S), bredde 0,70 m, dæksten mangler. - 8 m længere mod vest ligger et andet og større kammer ligeledes bygget af 4 sten, hvoraf stenen mod syd er en lavere tærskelsten. I nordvestre, syd- vestre og sydøstre hjørne fin tørmur. Kamrets indvendige længde 2 m (NNØ-SSV) og bredde 1 m. Dæksten mangler. Tæt nordvest for højen ligger 14 større sten, formentlig udslæb- te randsten. Øst og sydøst for højen ligger 17 større sten, formentlig udslæbte randsten. (Udgravet af Friis Johansen, kamrene står som fundet. Restaurering ønskelig). Bevokset med træer i skov.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse med Længderetning Ø-V, 20,50 m lang maalt fra Inderside til Inderside af Randstenene ved Enderne, 7-8 m bred, Jordhøjen indtil 1,50 m høj. - Af Randstenene er kun faa i Behold. Omkring Vestenden er et Stykke af Stenkransen forholdsvis velbevaret, der tælles 10 Sten i Række efter hinanden, tildels er de dog ret smaa og næsten jorddækkede, den, som staar ud for Dyssens Midterlinje, er den største. Ved Nordsiden ses nær Østenden 1 Sten, ved Østenden 3 Sten, hvoraf den midterste er særlig stor, ved sydøstre Hjørne 2 Sten. 5,30 fra den østre Ende midt paa Højryggen ses et Kammer af regelmæssig Form som et smalt Rektangel med Længderetning N-S paa tværs af Dyssens Længderetning og aabent mod Syd. Siderne mod Nord, Øst og Vest dannes hver af een stor Sten, den rager indtil 0,45 m op over Jorden. I Sydsiden ses eller føles ingen Sten, men en lav Tærskelsten kan være helt dækket af Jorden. Kamret er formentlig undersøgt. Dæksten mangler. Nærmere Enkeltheder og Dimensioner se Planskitse Bilag 1, Fig. 1. - 4,50 m fra vestre Ende er et andet Kammer. Det forefandtes næsten helt jorddækket, saaledes at kun en Kant af nordre og vestre Sidesten var synlig. Dæksten manglede. Da Kammeret iøvrigt aabenbart var urørt, blev Lejligheden benyttet til - med Forstvæsnets Tilladelse - at udgrave det. Fotografierne paa Pl. IV og Pl. V øverst viser det udgravede Kammer. Om dets Bygning og det ved Udgravningen fremdragne Fund (Flintdolk, Stridsøkse og 2 Lerkar), se særskilt Beretning om Udgravningen, med Tegninger og Fotografier. Dyssen, der er anlagt paa Toppen af et Bakkedrag, ligger nu frit i en Hegning i Skoven. Den er fuld af gamle Træstubbe. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1920
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDet vestre kammer udgravet. Det var orienteret N-S, bygget af 3 store sten plus en lavere gavlsten mod S. Hjørnerne var udfyldt med tørmur, og kammeret udvendig støttet med en stenkappe. Dækstenen manglede. På og over den brolagte bund fandtes en stridsøkse, en flintdolk, 2 lerkar og et enkelt skår.
1920
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Registrering via historisk dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPå et kort fra J. Raben kaldes højen "Hellehøj".
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 1,5 x 15 x 30 m, øst-vest. Randsten: Øst=7, nord=1, vest=10, Syd:ingen. - 6 m fra østre ende et udgravet kammer bygget af 4 sten, hvoraf stenen mod syd er en lavere tærskelsten. Kamrets indvendige længde 1,70 m (N.-S.), Bredde 0,70 m, dæksten mangler. 8 m længere mod vest ligger et andet og større kammer ligeledes bygget af 4 sten, hvoraf stenen mod syd er en lavere tærskelsten. I nordvestre, sydvestre og sydøstre hjørne fin tørmur. Kamrets indvendige længde 2 m (NNØ- SSV) og bredden 1 m. Dæksten mangler. Tæt nordvest for højen ligger 14 større sten, formentlig udslæbte randsten. Øst og sydøst for højen ligger 17 større sten, formentlig udslæbte randsten. Bevokset med træer i skov.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 13/ktb. Nørreskoven II: Langdysse (rød) med to dyssekamre, udgravet af Nationalmuseet ( Dr. Friis Johansen 1921). Bilag II 13: grundrids af to kamre.
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse. Som beskr. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links