vestlige gravkammer set fra vest
.
set fra nord
.
set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411260
Sted- og lokalitetsnummer
230101-7
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Oldtid (dateret 5400 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til Naturstyrelsen, men ikke tinglyst: ********************************** Langdysse, 2 x 16 x 22 m (Ø-V). Randsten: vest 2, øst 1, nord 5. På højen og 2 m fra østenden ligger et kammer orien- teret N-S og dækket af en stor dæksten, hvori 2 skålgruber. 3 m fra vestenden ligger et andet kammer orienteret N-S og bygget af 2 sten i hver langside, 1 i nordsiden og mulig- vis en lavere tærskelsten mod syd. Stor overligger.

Undersøgelseshistorie

1920
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDysse med to Kamre. Den dannes af en oval Jordhøj med Længderetning SØ-NV, 20 m lang, 12 m bred, ca. 2 m høj. En Krans af Sten har omgivet den, siddende noget oppe paa Højsiden. Af denne Krans er bevaret paa Plads 2 Sten for den nordvestre Ende, af hvilke den ene, ud for Dyssens Midtlinje, er meget anselig. 1 for SØ-Enden, samt 5 langs nordøstre Side. Afstanden mellem Stenene fra Dyssens Ender er i indvendigt Maal 11 m. - Midt paa Højryggen, 2 m indenfor den sydøstre Ende af Stenkransen, ligger frit oven Jorde en meget stor Sten, 1,60 x 1,65 m i Tværmaal og mindst 0,70 tyk. Aabenbart dækker den, urørt paa Plads, et nu ganske skjult og uforstyrret Kammer. - 3 m indenfor den nordvestre Ende af Stenkransen ligger paa Højryggen et andet kammer. Dækstenen er her afvæltet. Der ses Toppen af 5 Sidesten, som rager fra 20-60 cm op over Jorden. Kammerets Form og Dimensioner viser Skitsen Bilag 1, Fig. 2. Midt i det jordfyldte Kammer vokser et større Træ. - Ved Dyssens nordvestre Hjørne men udenfor dens Omraade ligger en stor Sten, der mulig kan være den afvæltede Dæksten fra dette sidste Kammer. I tæt Skov. Trods al Forstyrrelse et meget smukt og anseligt Monument. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1943
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse 2 x 16 x 22 m (Ø-V) Randsten: vest=2, øst=1, nord=5. På højen og 2 m fra østenden ligger et kammer orienteret (N-S) og dækket af store dæksten, hvori 2 skålgruber. 3 m fra vestenden ligger et andet kammer orienteret N-S og bygget af 2 sten i hver langside, 1 i nordsiden og muligvis en lavere tærkelsten mod syd. Stor overligger.
1955
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1955
Museal besigtigelse - Museet på Sønderborg SlotR 8/ktb. Nørreskoven II: Langdysser (rød) 19 m lang, 12 m bred, 1,25 m høj. Retning sydøst - nordvest. Ved sydøstenden stor dæksten over tilsyneladende uberørt kammer, ved nordvestenden dyssekammer. Flere randsten.
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFriholdes for al opvækst. Yderst seværdig. Som beskr. Bevoksning: 1984: Løvkrat og Løvtræer
1985
Institutionssag uden journaldata - Haderslev Museum
2008
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links