nærfoto af revne i sydsten i østkammer, set fra vest
.
østkammer, set fra nord
.
flækket sten i østlige kammer, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342437
Sted- og lokalitetsnummer
040105-6
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Skåltegn, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Langdysse 0,5 x 10 x 43 m (Ø-V). Randsten: Ø 3, V 5, N 25, S 26. Mod V og Ø på højen ses rester af kammer. Pragtfuldt mindesmærke. Græsvokset med et enkelt mindre træ. I skov. NMI: Langdysse, 0,5 x 10 x 43 m (Ø-V). Randsten: Ø 3; V 5; N 25; S 26. To meter øst for vestsidens randsten står en anden række at 5 noget lavere sten, også den i ret- ningen N-S. Mod vest og mod øst på højen ses rester af kammer. Af det vestre kammer nu kun bevaret 1 stor sten, hvori en skålformet fordybning. Af det østre kam- mer, der er orienteret Ø-V og oprindelig har været dan- net af 4 sten, er nu stenene i N, S og Ø bevaret. In- gen overligger. Øst for kamret står en større sten op- rejst og ved siden heraf ligger en endnu større sten. Langdyssen har været genstand for restaurering vist fra Nationalmuseets side, idet en skovarbejder, der havde været med til restaureringsarbejdet, nævnte Stoltze, som den der havde ledet arbejdet. Pragtfuldt mindesmær- ke. Græsvokset med et enkelt mindre træ. I skov.

Undersøgelseshistorie

1877
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidNr.3. Langdysse 128' lang, 33' bred, med Længderetning Østsydøst-Vestnordvest. Denne Dysse har før Ødelæggelsen været en af de anseligste og smukkest byggede Dysser i Landet. Nu er næsten hele Høien, som hovedsaglig var opført af Sten i en Høide af 5' sløifet, saa at de 5-7' høie Randsten, der ere sjelden regelmæssig og omhyggelig stillede, staa fuldstændig frit, en Del af disse ere borttagne 21 ere omstyrtede 2 ere halvt omfaldne, men 36 Sten staa endnu opreist. I Dyssens vestre Ende har der været en dobbelt Række Sten, den indre Række lavere end den ydre. Gravkisterne, som have været dækkede af Høien indtil Sidestenenes Overkant, ere mere eller mindre ødelagte. Dækstenene ere borttagne, det Indre er udgravet, og nogle af Sidestenene mangle. I Dyssens vestre Ende findes en enkelt Sten, der muligvis er en Levning af en Kiste. Bevoksning: 1983: Græs
1877
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1928
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangdysse, 0.5 x 10 x 43 m. (Ø-V). Randsten: Ø. 3, V. 5, N. 25, S. 26. To Meter øst for Vestsidens Randsten staar en anden Række af 5 noget lavere Sten, ogsaa den i Retningen N - S. Mod Vest og mod Øst paa Højen ses Rester af Kammer. Af det vestre Kammer nu kun bevaret 1 stor Sten, hvori en skaalformet Fordybning. Af det østre Kammer, der er orienteret Ø - V. og oprindelig har været dannet af 4 Sten, er nu Stenene i N, S. og Ø. bevaret. Øst for Kamret staar en større Sten oprejst og ved Siden heraf ligger en endnu større Sten. Langdyssen har været Genstand for Restaurering vist fra Nationalmuseets Side, idet en Skovarbejder, der har været med til Restaureringsarbejdet, nævnte Stoltze, som den der havde ledet Arbejdet. Pragtfuldt Mindesmærke. Græsvokset med et enkelt mindre Træ. I Skov.
1940
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1941
Museal restaurering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLangdysse, 1,8 x 43 x 10 m. Langdysse måler ca. 1 x 43 x 10 m i Ø-V'lig retning. Meget store randsten, særligt i hjørnerne mod Ø, hvor de rager 1,8 m op over terræn (sekundært placerede dæksten ??) Ø 4, V 6, N 27 (2 som små toppe), S 26 (flere end tidligere beskrevet). Omtrent 1,3 m fra V-enden en tværrække af 5 lidt mindre sten. I V-enden 1 større sten til kammer (?) og 2 stentoppe. I Ø-enden 2 aflange kamre, begge Ø-V-vendte. Det vestlige har 3 bæresten og 1 tærskelsten mod V, indre mål 1,8 x 0,7 m, ingen dæksten. 1 m Ø herfor 4 bæresten, indre mål 1 x 0,6 m, ingen dæksten. Bærestenene rager 0,8 m op over højen. Dyssen er meget velbevaret og ligger ved skovstier, stier over højen (ikke nedslidte). I løvskov, ikke det store udsyn. Omtrent 600 m til offentlig vej. Har henvendt mig til skovfoged Poul Andersen, Skovfogedbolig i skovbryn Ø (ved Gyrstinge). Traf ham ikke hjemme, men gav besked til halvstor søn om at jeg kørte ud og så til højene i skoven. ** Seværdighedsforklaring ** Meget velbevaret langdysse med store randsten og flere kammerrester - i skov med flere dysser. Bevoksning: 1983: Græs
1996
Museal restaurering - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDer var blevet afbrændt bål i dyssens to kamre. Flere flager var afsprængt fra sten på grund af afbrændingen. Den største afsprængning blev monteret på sin plads med to rustfri stålspindler, resten kunne ikke reddes. Kamrene blev oprenset for afbrændte grene. Se beretning.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2018
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Skåltegn

Skåltegn er mindre, cirkulære, indhuggede fordybninger i klippeflader eller på større og mindre sten. Der kendes enkelte skåltegn fra bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.), men de forbindes navnlig med bronzealderen (ca. 1700-500 f.v.t.), hvor de var særlig udbredt. De findes enkeltvis eller i grupper af flere skåltegn på samme sten og sammenlignes ofte med bronzealderens lidt mere komplicerede helleristninger, der er indhuggede motiver på klippeflader. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links