Lehnshøj ligger på Fåborgvej 201 i Svendborg Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Lehnshøjs hovedfløj er opført omkring år 1800. Hovedgården hører under godset Hvidkilde.

Beskrivelse

Lehnshøj ligger på en bakke i det kuperede sydfynske landskab, den fredede hovedfløj er den midterste af et trelænget gårdanlæg med to fritliggende sidefløje samt avlslænger beliggende mod syd. Staldlænger og de fritliggende sidefløje er ikke omfattet af fredningen.

Lehnshøj er en ni fag lang, enetages, grundmuret bygning, der hviler på et fundament af syldsten og bærer et halvvalmet heltag af røde vingetegl. I rygningen sidder to skorstene med sokkel og krave og i den sydlige tagflade findes tre ovenlysvinduer. Murværket fremstår pudset og hvidmalet og afsluttes øverst af en bred trukken gesims. Underetagens sidefag fremstår med refendfugning. Den nordvendte facade har en helvalmet gavlkvist, der prydes af pilastre i hver side. I facadens midterste fag ses en havedør med diagonal opsprossning, den indrammes af plastre, der bærer en segmentformet fordakning. På den vestlige gavl er der en enetages grundmuret tilbygning med teglhængt heltag hvori hoveddøren sidder over en støbt, toløbs trappe. Tilbygningen er prydet med pilastre og en gavltrekant. Hoveddøren er udført i egetræ og har et overvindue. Lehnshøjs sydside fremstår uden væsentlig dekoration og i midterfaget sidder ligeledes en havedør med diagonal opsprosning. Alle vinduer er nyere, opsprossede korspostvinduer eller torammede vinduer. Alle vinduer er hvidmalede og har pudsede sålbænke.

I det indre er der bevaret træk af en ældre grundplan med en gennemgående midterskillevæg, der opdeler bygningen med kamre, værelser samt badeværelse mod sydsiden og stuer mod den nordvendte facade. En undtagelse er den midterste stue, hvor midterskillerummet er gennembrudt. I stueetagen er der bevaret parketgulve, fodpaneler med bosser, enkel profileret loftstukkatur samt fyldingsdøre med bosserede spejle. En ældre trappe med drejede balustre fører til loftetagen, der er indrettet med en gennemgående gang mod sydsiden, herfra er der adgang til de nord- og østvendte værelser, samt et badeværelse i vestgavlen. På denne etage er der et nyere plankegulv og loftets bjælker fremstår synlige med træinddækninger. Begge skorstene er bevaret i det indre. Under den vestlige del af bygningen er der et ældre kælderrum, hvor fundamentet af marksten samt et ældre klinkegulv fremstår synligt.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi ved Lehnshøj knytter sig bygningens høje beliggenhed på et bakkedrag, hvor den fra Fåborgvej kan ses på lang afstand. Hertil kommer at indkørslen er kranset af hække, der åbner sig symmetrisk op mod hovedbygningen og således indrammer og fremhæver den. Mod syd afgrænser de to nyere sidelænger sammen med hovedlængen et gårdrum med enkelte træer.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi ved Lehnshøj knytter sig i det ydre til bygningens klassicistiske udformning defineret ved brugen af antikke stilelementer, symmetrien og det horisontale præg og de fremhævede sidefag. Det klassicistiske formsprog fremhæver endvidere hovedfløjen som den fornemmeste bygning i bygningsanlæggets interne hierarki. Hertil kommer udformningen af bygningens langsider, hvor den nordvendte side fremstår som den repræsentative facade, ikke blot gennem sin orientering mod tilkørselsvejen, men også gennem sin udformning med fremhævet midterparti og indgangsportal. I modsætning hertil fremstår gårdsiden ligeledes symmetrisk opbygget, men med reduceret brug af dekorative elementer. I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af den ældre grundplan, hvor midterskillevæggen opdeler bygningen på langs med repræsentative stuer vendt mod facaden og sekundære rum og værelser orienteret mod gården. Hertil kommer de bevarede ældre overflader, bygningsdele, herunder ældre parket- og bræddegulve, fyldingsdøre med gerichter, pudsede lofter og stukkatur, der bidrager til at bibeholde en traditionel atmosfære i det indre.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi knytter sig i det ydre til det delvis fritliggende, symmetriske bygningsvolumen og det stort set udbrudte tag, hængt med røde vingetegl, der sammen med facadens kvaderfugede sidefag samler og indrammer midterpartiet og derved skaber en særdeles velproportioneret facade. Facadens kvaliteter gentages i en mere nedtonet og uformel udgave på gårdsiden.

I det indre knytter den arkitektoniske værdi sig til de velbelyste stuer, der med sine ældre gulve, pudsede lofter, døre og panelering fastholder den traditionelle atmosfære, der vidner om bygningens oprindelse i begyndelsen af 1800-tallet. Hertil skal særligt fremhæves stuernes fyldingsdøre, hvis udsøgte forarbejdning med diamantfyldinger, giver en smuk lys- og skyggevirkning.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links