Lejre Vig med Skovholmene, som er ynglepladser for fugle som toppet og gråstrubet lappedykker samt bl.a. grågæs og troldænder. Fra den højtliggende landevej på vestsiden af vigen har man et godt udsyn over området.
.

Lejre Vig er en ca. 8 km lang fjordarm i bunden af Roskilde Fjord. Vigen er præget af stejle kystskrænter og strandenge med rørskov af tagrør. De lavvandede, næringsrige fjordområder rummer mængder af muslinger, krebsdyr, snegle og småfisk, der tjener som føde for adskillige arter af måger, terner, ænder, svaner og vadefugle. Uden for yngletiden er fjorden et vigtigt fouragerings- og rasteområde for bl.a. troldænder, pibeænder og blishøns.

Skovholmene består af fem små holme på i alt 1,1 ha i bunden af vigen. Holmene er lave og flade, og her vokser planter som strandkvan og de sjældne samel og farvevajd. Af fugle kan nævnes toppet og gråstrubet lappedykker, knopsvaner, grågæs og ederfugle. Her er også en stor koloni af sølvmåger.

Videre læsning

Læs mere om Kyster i Lejre Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Kyster