Den 33 ha store Lekkende Dyrehave ligger i den nordøstlige del af Hovskov og er en del af et større sammenhængende skovområde nordøst for Ørslev. Lekkende Dyrehave afgrænses mod nord af Ugledige Sø. I skoven veksler lysåbne arealer med skovholme og gamle enkeltstående træer. Som navnet antyder, har skoven en fortid som dyrehave. Der findes fortsat en større bestand af dådyr i området, hvilket bl.a. kan ses på områdets træer og buske, der er påvirkede af dyrenes bid.

Lekkende Dyrehave er udpeget som et Natura 2000‑område. Området er udpeget for at beskytte habitatnaturtypen bøg på muld og den sjældne bille eremit. Eremitten er knyttet til meget gamle og hule, soleksponerede løvtræer, hvor dens larve lever i flere år af træets døde ved. Eremitten findes i Vordingborg Kommune ud over ved Lekkende kun i Oreby Skov på Knudshoved Odde. Lekkende Dyrehave blev udlagt som urørt skov i 1996, og hermed er skovens træer sikret mod fældning.

I 2017 var der kendt seks rødlistede svampe fra Lekkende Dyrehave, herunder de meget sjældne svampe egetunge, børstepig, egespejlporesvamp og kobberrød lakporesvamp, der alle er knyttet til gamle, svækkede træer. Bestanden af dådyr betyder, at der ikke ses mange blomstrende urter i skovbunden. Men flere steder kan man til gengæld se bestande af tredelt egebregne, som dyrene ikke æder. I 2017 blev der registreret syv arter af flagermus i skovområdet, herunder den sjældne bredøret flagermus. Der er iagttaget 71 forskellige fuglearter i Lekkende Dyrehave og den tilstødende Hovskov.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Vordingborg Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Skove