Lille Jens' Hus ligger på M.B. Jensensvej 1 i Samsø Kommune. Bygningen er fredet.

Bygningshistorie

Lille Jens Hus blev opført som et udhus i 1830erne. I 1850erne blev den nuværende matrikel udskilt til en selvstændig matrikel fra ejendommen matr. Nr. 156ab. Matriklen og bygningen blev overtaget af en skolelærer, Thomas Michelsen, der ombyggede udhuset til bolig i 1854. Bygningen, der oprindeligt var i fire fag, blev udvidet til de nuværende fem fag og opført i eg og fyr med tavl af brændte sten og stråtækt tag. Navnet Lille Jens Hus tilskrives skolelærens søn, der senere overtog huset. Omkring 1930erne var huset indrettet til traktørsted, og i den forbindelse blev der isat endnu et vindue i facadens nordre fag. Senere var bygningen indrettet til Samsø Spare- og Lånekasse, hvorefter bygningen overgik til privat eje.

Beskrivelse

Lille Jens Hus ligger i den nordlige del af Nordby. Forhusets facade er let tilbagetrukket fra vejen. Bag forhuset er en lille gårdhave. På gårdsiden er en nyere tilbygning, der ikke er omfattet af fredningen.

Bygningen er i sorttjæret bindingsværk med fodrem og hvidkalkede, pudsede tavl over en lav, sortpudset sokkel. Taget er et halvvalmet stråtag med mønning af halm og i rygningen er en hvidkalket skorstens pibe med sokkel og krave. Tagudhænget er lukket med sugfjæl, over hoveddøren er en tagskægskvist, hvori der sidder et ældre opsprosset vindue, mod gårdhaven er en stråtagskvist med et traditionelt udført, torammet, firrudet vindue. Den nordre gavl er grundmuret med påmalet bindingsværk og har sorttjæret, bræddebeklædt overgavl og et knægtbåret vandbræt. I undergavlen er en indkastlem til en bankboks. Hoveddøren er en ældre, rigt dekoreret, tofløjet fyldingsdør med mønsteropsprosset overvindue. Døren indrammes af kannelerede pilaster, der bærer en trægesims. I havesiden er en nyere, tofløjet havedør. Vinduerne er ældre et- og torammede opsprossede vinduer. I den nordre gavl er et nyere, traditionelt udført, trerammet vindue. Vinduer og døre er gråmalede.

Der er adgang via en forstue, hvorfra en ældre trappe af træ leder til tagetagen. I den sydlige ende er der en stue og bag forstuen et køkken. Fra køkkenet er der adgang til sidehuset. I tageetagen er et opholdsrum og et gavlværelse. Det indre kendetegnes af en traditionel materialeholdning med brædde- og klinkegulve, pudsede vægge og lofter med synligt bjælkelag med dels listebeslåede plader, dels loftsbrædder eller profilbrædder imellem. Et gulv er dækket af tæppe. Der er ældre fyldingsdøre med gerichter, hængsler og greb samt en etageovn i støbejern. Under trappen er en ældre bankboks.

Miljømæssig værdi

Den miljømæssige værdi knytter sig til beliggenheden i Nordby, hvor bygningen indgår som en væsentlig del af det velbevarede landsbymiljø i kraft af den traditionelle byggeskik samt materiale- og farveholdning.

Kulturhistorisk værdi

Den kulturhistoriske værdi knytter sig overordnet til Lille Jens Hus som resultat af en udmatrikulering af en af Norbys førhen dominerende, større ejendomme. Bygningen er med sin beliggenhed og klejne størrelse således vidnesbyrd om Nordbys ældre bebyggelsesmønster og udvikling, hvor der tidligere sås et bælte bebygget med gårde lige inden for landsbyens omgivende veje, mens den tidligere forte i midten var blevet bebygget med mindre gårde og standsvendehuse omkring gadestævnet og gadekæret. Den kulturhistoriske værdi knytter sig endvidere til det egnskarakteristiske bindingsværk med fodrem og spor af gennemstukne bjælkehoveder, dog med to dokker i hvert fag, hvilket er mindre udbredt i Nordby. Den manglende brug af skråbånd og den bræddebeklædte overgavl er ligeledes karakteristisk for Nordby, ligesom den tofløjede dør med indramning og trægesims. Hertil kommer den traditionelle tagskægskvist og dennes placering over hoveddøren, der har beskyttet udgangen i forbindelse med eventuelt nedfaldende tagmateriale i forbindelse med brand.

I det indre knytter den kulturhistoriske værdi sig til de bevarede dele af en ældre grundplan, der ses i forstuen, den bevarede midterskillevæg og i den traditionelle placering af køkkenet mod havesiden og stuen mod gaden. Hertil kommer skorstenen og de ældre bygningsdele og -detaljer, der vidner om bygningens alder og udvikling.

Arkitektonisk værdi

Den arkitektoniske værdi ved Lille Jens Hus knytter sig til den velproportionerede, klejne bygningskrop i opstolpet bindingsværk med halvvalmet stråtækt tag, skorstenspibe og tagskægskvist. Den gedigne materialeholdning, de mange dokker og den rigt detaljerede dør med indfatning giver bygningen et karakteristisk og helstøbt ydre.

Videre læsning

Læs videre om

Se alle artikler om

Eksterne links