En fiskeørn vender tilbage efter en succesfuld jagt med en skalle i kløerne. Den forholdsvis lille ørn er let at kende på sin lyse underside, mørke overside og de karakteristisk nedadbuede, »hængende« vinger. Som navnet antyder, lever fiskeørnen langt overvejende af fisk, som den fanger i styrtdyk med sine lange, spidse kløer.
.

Den ca. 100 ha store, varierede Lille Lyngby Mose strækker sig fra Lille Lyngby i vest til Lykkesholm i øst. Området består overvejende af græssede enge, tilgroede tørvegrave og rigkær samt store pile- og birkekrat. Dertil kommer moræneknoldene Bjerget, som er skovdækket, og Alten, som er et græsset overdrev.

Der er registreret mere end 500 forskellige plantearter i Lille Lyngby Mose. Særlig artsrige er rigkærene, hvor man bl.a. kan finde sumphullæbe, ægbladet fliglæbe, majgøgeurt, vibefedt, leverurt, kærfnokurt, vandbrunrod, tandet sødgræs, stivtoppet rørhvene, loppestar og skedestar. Også fuglelivet er rigt. Ynglefuglene tæller arter som rørhøg, rørdrum, nattergal, kærsanger, sivsanger, gulbug, bynkefugl, græshoppesanger og skægmejse. Fiskeørn ses forår og sensommer, mens havørnene fra Nejede Vesterskov fouragerer i mosen og Arresø året rundt. Om vinteren får de selskab af rastende havørne fra bl.a. Sverige.

Lille Lyngby Mose indgår i en ca. 235 ha stor fredning fra 1989, der strækker sig langs Arresø fra Lille Lyngby til Pøleå. Derudover er dele af området udpeget som habitat- og fuglebeskyttelsesområde. Der er ikke offentlig adgang til størstedelen af området, men fra Lille Lyngby kan man følge en sti langs Arresø til Bjerget, hvorfra der er udsigt over store dele af Lille Lyngby Mose.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Hillerød Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land