Fra Gravlevdalen løber Lindenborg Å ud i et åbent landbrugslandskab. Herfra fortsætter åen mod nord og når grænsen til Aalborg Kommune nordøst for Støvring. Åen udgør kommunegrænsen, indtil den lidt øst for Lindenborg Gods forlader Rebild Kommune og fortsætter til udløbet i Limfjorden ved Storvorde i nordøst.
.

Den 47 km lange Lindenborg Å udspringer ved Nysum syd for Rold Skov. På sit løb gennem Rold Skov, Gravlevdalen og Buderupholm til Skindbjerg får åen tilløb af en række vandrige kilder, hvilket giver den en stabil vandføring året rundt.

Fra sit udspring og indtil Rold Skov er åen reguleret. Det samme gælder flere strækninger nedstrøms til Rold Skov. Derimod er strækningen gennem Rold Skov ureguleret. På strækningen fra Nysum til Lindenborg Slot opstår et markant ådalslandskab. Det er især tydeligt ved Gravlev og Rebild Bakker, hvor der er op til 90 m’s højdeforskel mellem dalbunden og det omgivende landskab.

Fjernelse af spærringer, nedlæggelse af dambrug, restaurering af tilløb, udlægning af gydegrus og ændret vedligeholdelse har forbedret forholdene for bl.a. ørreder, og både bækørred og havørred gyder i åen. Bæklampretter og hundestejler er også almindelige, mens laks, ål, flodlampretter og andre fiskearter forekommer mere sporadisk. Damflagermus træffes flere steder i Lindenborg Å-området. Selv om Rebild Kommunes eneste kendte ynglekoloni findes ved Skørping, huser kommunen utvivlsomt flere kolonier af denne flagermus, der kan betragtes som en særlig dansk ansvarsart. Derudover er Lindenborg Å levested for bl.a. odder, isfugl og bjergvipstjert, mens vandstær gæster åen i vinterhalvåret.

Rebild Bakker, Gravlevdalen og dele af Lindenborg Å blev fredet i 2005. En stor del af Lindenborg Å indgår desuden i habitatområdet Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø samt i fuglebeskyttelsesområdet Rold Skov.

Videre læsning

Læs mere om Ferske vande i Rebild Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Ferske vande