Øst for Hadsund ligger Lovnkær Skovene, som er et ca. 600 ha stort, privatejet område, der omfatter skovene Vester Lovnkær og Øster Lovnkær. Selv om jordbunden er sandet, hævet havbund, er skovene meget fugtige, da grundvandet står højt. De to skove adskiller sig primært fra hinanden ved den historiske drift, hvor Vester Lovnkær har været og stadig er forstligt drevet, mens Øster Lovnkær frem til 1940’erne blev drevet med stævning og høslæt.

Stævningsdriften har skabt en skov med krogede, mangestammede træer af især ask, rødel, birk og hassel, ligesom de gamle høslætenge stadig kan ses mange steder i skoven, selv om de er under tilgroning. Også de vældige ege vidner om, at skoven engang var mere lysåben, end den er i dag. Skovene har fortsat gode bestande af tyndakset gøgeurt og majgøgeurt, og de er fine fuglelokaliteter med både ynglende hvepsevåge, rød glente og grønspætte. Desuden er skovene det eneste kendte danske levested for natsommerfuglen pilebåndmåler.

På grund af sin elle- og askeskov er Øster Lovnkær udpeget som habitatområde.

Videre læsning

Læs mere om Skove i Mariagerfjord Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Skove

Eksterne links