Lyngbakkerne ved Gammel Rye ligger som et smukt afvekslende og alsidigt landskab med skovklædte bakker og små og store søer, ligesom en del mindre hede- og overdrevsområder er bevaret. I 1971 blev 23 ha af området fredet for at bevare natur- og kulturlandskabet.
.
Som morgenen skrider frem i den nordlige del af lyngbakkerne ved Gammel Rye, opløses morgendisen, og rimfrostens krystaller viskes bort. I denne del af det kuperede område ligger Galgebakke, hvor man under en arkæologisk udgravning i 1944 bl.a. fandt et kvindeskelet i en lodret, sammenkrøbet stilling. Kvinden, som blev døbt »Petrine« af førstelærer Harald Nielsen fra Gl. Rye Skole, kom formentlig af dage i 1600-tallet, om end de nærmere omstændigheder ved hendes død er uklare.
.

Et mere eller mindre åbent hedeareal strækker sig hen over det bakkede istidslandskab øst og sydøst for Gammel Rye. De højtliggende bakker krones af Galgebakke og Musebakke i hhv. 101 og 94 m.o.h. I dag ejes bakkerne af Det Danske Spejderkorps, Skanderborg Kommune og flere private lodsejere. Tidligere fungerede de som græsningsarealer for byens husdyr, som ved deres græsning holdt det kuperede landskab lysåbent. I dag plejes bakkerne med græsning og rydning af især vortebirk.

De åbne dele af lyngbakkerne dækkes overvejende af tør hede med bl.a. alm. ene, hedelyng, blåbær, tyttebær, engelsk visse, farvevisse, håret visse, femradet ulvefod, alm. månerude, vellugtende gulaks, plettet gøgeurt, lav skorsoner, alm. mælkeurt, alm. kohvede, guldblomme og pomeranshøgeurt. I de fugtige lavninger kan man desuden finde klokkelyng, djævelsbid, rundbladet soldug, blåtop, tuekogleaks og hirsestar. De skovbevoksede dele af lyngbakkerne dækkes især af alm. eg, vortebirk og skovfyr.

Dertil kommer et rigt og varieret dyreliv, som omfatter flere usædvanlige eller sjældne arter. Der er bl.a. fundet over 20 forskellige arter af dagsommerfugle, og brun pletvinge har her en af landets vigtigste bestande. Gødningen fra harer, hjorte og græssende husdyr fjernes af biller som trehornet og glat skarnbasse, og i sensommeren kan man opleve den beige til lysebrune lyngjordbi, når den besøger den blomstrende hedelyng. Spidsplettet libel yngler i en nærliggende strækning af Gudenå, og i begyndelsen af juni går de nyklækkede, blåpudrede guldsmede ofte på insektjagt i bakkerne. Edderkopperne er repræsenterede ved sjældne arter som nordlig fugleedderkop, mariehøneedderkop, smaragdedderkop, stor kæmpejæger og orange hjulspinder.

For at bevare deres landskabelige, naturhistoriske og kulturhistoriske værdier blev 23 ha af lyngbakkerne fredet i 1971. Borgere i Gammel Rye har oprettet en støtteforening, der sammen med ejerne har udført naturpleje for at holde området lysåbent. Som en udspringer af støtteforeningen opstod Gl. Rye Naturfond, der gennem en fondsdonation og indsamlinger i byen kunne erhverve en ca. 16,5 ha stor andel af bakkerne i 2015.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Skanderborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land