Lysnet Bakke ligger på grænsen mellem Randers og Favrskov Kommuner. Med sine 131 m er bakken blandt Danmarks højeste punkter, og da terrænet omkring bakken ligger bare 50‑70 m.o.h., rager området godt op i landskabet.

Oprindelig fungerede Lysnet Bakke som overdrev for de omgivende landsbyer og har især været udnyttet til husdyrgræsning og høslæt. I dag består bakken hovedsagelig af skov og overdrev, mens der i de fugtige dele også findes væld, bække, småsøer, moser og enge. På sydsiden ligger en lergrav, hvorfra man tidligere har indvundet det plastiske ler, som udgør bakkens indre.

Der er registreret ca. 350 forskellige plantearter fra området, og ved lergraven kan man eksempelvis opleve store bestande af både majgøgeurt og kødfarvet gøgeurt. Også insektlivet er rigt og omfatter bl.a. flere sjældne sommerfugle og guldsmede som engblåfugl, spættet bredpande, stenkløverkøllesværmer, månevandnymfe og grøn kølleguldsmed.

Lysnet Bakke er udpeget som nationalt geologisk interesseområde. Vejen til samt selve toppen af bakken, som ligger i Favrskov Kommune, blev fredet i 1951. Selve fredningen dækker et areal på bare 2.000 m2. Derudover ligger den ligeledes fredede Bjerre Skov på bakkens nordlige skråning.

Videre læsning

Læs mere om Det åbne land i Randers Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Det åbne land

Eksterne links