Voldsted med fugtig voldgrav, set fra sydøst
.

Faktaboks

Kommune
Odense Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36164
Sted- og lokalitetsnummer
080801-20
Anlæg
Møntfund, Middelalder (dateret 1300 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Enkeltfund, Udateret (dateret 250000 f.Kr. - 2009 e.Kr.); Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted Voldstedet ligger i haven øst for stuehuset og består af en oval borgbanke af jord, omgivet af en tør ringgrav, der dog næsten er udslettet vest for borgbanken. Voldstedet indgår i gårdens haveanlæg og er delvis bevokset med træer og buske. På dette fortidsminde må der således ikke opføres bygninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller beskadiges ved grav- ing, pløjning, bortførsel af jord og sten, tilførsel af jord, sten eller affald eller på nogen anden måde forstyrres. Dog må det holdes og dyrkes som en del af haven i et omfang som hid- til. Eventuel træhugst er forbeholdt ejeren, men stødoptagning er ikke tilladt. Med ejerens tilladelse kan Nationalmuseet lade fortidsmindet undersøge. Det fredede voldsteds udstrækning og form fremgår af det vedføjede kort, hvorpå også servitutgrænserne, der om- lutter det fredede areal, findes angivet.

Undersøgelseshistorie

1960
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1968
Privat opsamling - Odense Bys Museer
1980
Genstand registreret i privateje - Odense Bys Museer
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor5 træer, ellers dækket af studer og andet prydhalløj. Voldgrav: bredde 2-4 m, dybde: 3/4-1,5 m. smal dæmning mod Ø: højde : 0,5, bredde 2,5m og længde ca 25 m. Flød på toppen. Mål: 3x23x23 m. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt, velbevaret lille anlæg.
2001
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er et middelalderligt voldsted der ligger i Allerup som en del af et haveanlæg. Voldstedet består af en oval borgbanke af jord, omgivet af en fugtig ringgrav, der dog næsten er udslettet vest for borgbanken.

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links