Oppe Sundby Kirke er en typisk repræsentant for det middelalderlige kirkebyggeri omkring Roskilde Fjord. Den blev i 1100-tallet opført af en blanding af marksten, glathuggede kampestenskvadre og frådsten.
.

I højmiddelalderen skete der en bosættelsesekspansion, hvor bebyggelser blev anlagt efter skovrydning. Horns Herred blev særdeles hårdt ramt af den senmiddelalderlige krise, hvilket resulterede i nedlæggelse af selv veletablerede landsbyer. Landbruget var hovederhvervet. Her skete i middelalderen en udvikling, fra at korndyrkning var dominerende, til at bønder også havde dyr.

I middelalderen var der to større byer i den nuværende kommune: Slangerup og Skibby. Det senere Frederikssund var på det tidspunkt kun et færgested.

Administrativ inddeling

Den nuværende Frederikssund Kommune består af dele af fire middelalderlige herreder. Det omfatter hovedparten af Horns Herred (undtagen Orø), de fem vestligste sogne i Lynge Herred, Snostrup Sogn fra Ølstykke Herred samt dele af Jørlunde Sogn, der lå i herredet af samme navn. Af disse lå Lynge, Jørlunde og Ølstykke Herreder i senmiddelalderen administrativt under Krogen Len, mens Horns Herred da hørte under Abrahamstrup. Fra 1200-tallet lå Lynge og Jørlunde sammen med Strø (og siden også Holbo Herred) under Try herredsting. Her drejede det sig muligvis oprindelig om et rent gejstligt provsteting, der lå under dekanatet i København. I gejstlig henseende lå Lynge, Jørlunde og Ølstykke Herreder derudover i Sjællands Østersyssel, mens Horns Herred hørte under Sjællands Medelsyssel. Disse hørte begge under Roskilde bispestol.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Ud fra stednavnene kan man slutte, at bebyggelsen i Frederikssund Kommune er opstået ret homogent, men trinvist. Bebyggelserne med endelserne »-lev« og »-by« går tilbage til jernalder og vikingetid, mens endelsen »-torp« indikerer bosættelser fra tidlig og højmiddelalder, der er opstået i takt med den højmiddelalderlige skovrydning og bosættelsesekspansion fra ca. år 1100 til år 1300.

Horns Herred er kendetegnet ved, at den opdyrkede jord blev lagt øde i mere udbredt grad end noget andet sted i Danmark under den senmiddelalderlige krise fra ca. år 1300 til 1450. En sammenligning af Roskildebispens Jordebog fra ca. 1370 med Roskilde Kapitels Jordebog fra 1568 og Den Store Matrikel af 1688 viser, at det især var oldenområdet i Krogstrup og Ferslev Sogne, der blev ramt, idet antallet af gårde her gik fra 74 til 54 mellem år 1300 og 1682. Nedgangen fandt sted ca. 1375‑1400, men strakte sig frem mod år 1500. I alt blev otte landsbyer lagt øde, hvoraf de seks lå i oldenområdet, mens de sidste to lå i nærheden. Blandt disse var ikke kun relativt nye bosættelser fra højmiddelalderen, men også gamle, veletablerede landsbyer som Kunderslev i Krogstrup Sogn. Langt de fleste opgivne marker blev siden lagt ind under herregårdene eller andre landsbyer, hvor jorden blev omdannet fra kornbrug til græsningsarealer. De landsbyer, der klarede sig, havde adgang til søtransport og et tilhørsforhold til de største og mest kapitalstærke godskomplekser, der tilhørte kronen og Roskilde bispestol. Dog var der endnu i slutningen af 1400-tallet øde ejendomme på Svanholm Gods.

Knap så detaljerede oplysninger findes om forholdene på den anden side af Roskilde Fjord. Stednavnene afspejler dog et lignende mønster med bosættelser i jernalderen og vikingetiden, der fik følgeskab af et større antal torper i højmiddelalderen. Sognekirkerne går her tilbage til romansk tid, hvilket tyder på, at der allerede i 1100-tallet i langt de fleste sogne var en befolkning, der var stor nok til at kunne bekoste opførelsen af en stenkirke. I denne del af kommunen blev kirkerne i senmiddelalderen udbygget. Dette tolkes normalt som et resultat af den ressourcefrigørelse, der kom af det befolkningsmæssige tab som følge af pesten fra midten af 1300-tallet.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Der er gennemført en del arkæologiske undersøgelser af den middelalderlige landbebyggelse i kommunen, hvoraf flere var målrettet nedlagte landsbyer. To af disse er Vestby og Kunderslev i Hornsherred, hvor der er dokumenteret stolpebyggede huse og store mængder metalfund fra tidlig middelalder. Omhyggelig registrering af metalfundene har vist, at bebyggelserne opstod allerede i yngre jernalder. Et lignende billede tegner sig ved en række andre middelalderlandsbyer, heriblandt Græse nord for Frederikssund, Landerslev i Hornsherred samt Jordhøj og Manderup ved Slangerup, der dog kun er undersøgt ved afsøgning med metaldetektor.

Ved Oppe Sundby er der undersøgt dele af en gårdtomt, som blev nedlagt ved udskiftningen. Det kunne iagttages, at hovedbygningen har ligget samme sted siden tidlig middelalder. I sin ældste byggefase ca. 1050, der afspejler landsbyens anlæggelse, rummede toften en hovedbygning, et par mindre bygninger samt et grubehus. Den nedlagte landsby Tollerup nord for Oppe Sundby, der, ligesom en vandmølle ved Sillebro Å, er nævnt i flere skriftlige kilder fra tidlig middelalder, har tillige været udgangspunkt for en større udgravning. Her blev der udgravet flere lergulve og rester af syldstensforløb fra senmiddelalderlige hustomter, der overlejrer stolpebyggede huse fra den ældre del af middelalderen. Desuden blev der udgravet to store kampestensbyggede kældre. Herudover er der kendskab til flere vandmøller langs Græse Å.

Hovederhvervet i middelalderen var landbruget. Dog skete der som følge af pesten og den senmiddelalderlige krise strukturelle ændringer, som man især kan følge i Horns Herred. Her ejede Roskildebispen i 1300-tallet hele fire herregårde, hvoraf Vestby, Dråby og Skuldelev forsvandt efter 1370. De store gårde, der endnu i 1370 dyrkede 60 % af jorden, blev herefter udstykket til fæstegårde. Jorden blev dyrket af herregårdenes oprindelige landarbejdere, gårdsæderne, af hvilke en betydelig del blev indrulleret i gårdmandsstanden. Kun Selsø, nævnt første gang i 1288, overlevede som herregård. Hvor bønderne i 1300-tallet især producerede korn, holdt de i senmiddelalderen også dyr. De betalte i høj grad deres afgifter i penge, hvilket viser, at bønderne indgik i en handelsstruktur, der involverede pengeøkonomi. På den anden side af Roskilde Fjord dyrkede bønderne på Æbelholt Klosters besiddelser i højmiddelalderen også hvede som nogle af de første i landet. I Isefjord fangede man i senmiddelalderen bl.a. marsvin.

Slangerup, der er vokset frem omkring en kongsgård, nævnes første gang i 1056 som kong Erik Ejegods fødested, og kongen byggede byens store kirke af frådsten. Byen er i Kong Valdemars Jordebog fra ca. 1231 opført som kongelev, dvs. som en del af kronens embedsgods. Cirka 1170 fik byen et nonnekloster af cistercienserordenen, der i 1523 blev omdannet til et kongeligt len. Slangerup, der oplevede alvorlige økonomiske problemer i 1400-tallet, var på dette tidspunkt hjemsted for det årlige Bolsmessemarked d. 17. juni og for Try herredsting. En borgmester nævnes første gang i 1460. Skibbys store kirke fra 1100-tallet daterer sikkert bysamfundets opkomst. Byen er sammen med skoven Hornsved anført som kongelev i Kong Valdemars Jordebog og står opregnet som Sjællands mindste by i købstadslisten ti år senere.

Frederikssund nævnes første gang i 1516 som Sundby, hvor der fandtes et færgested til Horns Herred.

Augustinermunkene grundlagde antagelig i 1130’erne et kloster på Eskilsø i Roskilde Fjord.

Den mest betydningsfulde middelalderlige herregård var Abrahamstrup (i dag Jægerspris), der knyttes sammen med kong Erik Menveds dronning Ingeborg. Med sikkerhed er den dog først kildebelagt i første halvdel af 1300-tallet under kong Valdemar Atterdag, der købte og mageskiftede sig til godset. Ved reformationstiden lå der 51 gårde under godset.

Herregården Svanholm, der nævnes første gang i 1346, flyttede uden for den gamle kirkelandsbys jorder, da landsbyen forsvandt omkring 1450. I Kyndby fandtes desuden Kindholm (Kyndbyholm), der i 1300-tallet tilhørte adelsslægten Krag. Denne blev ødelagt under Grevens Fejde 1534‑36, og jorden kom siden under Svanholm.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Skibsfund og sejlspærringer i Roskilde Fjord

Skuldelevskibene er i dag udstillet på Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Efter udgravningen i 1962 blev de konserveret og siden genopstillet i Vikingeskibshallen.

.

Besejlingen af Roskilde Fjord har alle dage været vanskelig. Alligevel vidner fund af mange anløbspladser om, at fjorden var flittigt benyttet som transportvej i jernalderen og vikingetiden. Lokalt kendskab til farvandet har været en forudsætning for at kunne komme rundt om lave grunde og undgå menneskeskabte sejlspærringsanlæg som dét ved Skuldelev og sandsynligvis også dem ved Frederikssund og Eskilsø, der har været anvendt til at kontrollere søtrafikken siden kort efter Kristi fødsel.

I 1962 blev der i Roskilde Fjord ud for landsbyen Skuldelev udgravet og bjærget dele fra i alt fem skibsfund. De var alle fem udtjente skibe, da de med forsæt blev fyldt med sten og sænket ud for Skuldelev i anden halvdel af 1000-tallet. Herved blev skibene genanvendt, nu som en del af et større system af sejlspærringer i Roskilde Fjord.

Videre læsning

Læs mere om Historie i Frederikssund Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Middelalder