Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Glostrup Kommune.

.

Ved indgangen til middelalderen lå der allerede tre landsbyer i området: Hvissinge, der var den ældste, Glostrup og Ejby. Landbrug var hovederhvervet, først med baggrund i korndyrkning, og i senmiddelalderen kom også husdyrhold til.

Administrativ inddeling

Den nuværende Glostrup Kommune består af det middelalderlige Glostrup Sogn med landsbyerne Glostrup, Hvissinge og Ejby. Administrativt hørte området under Smørum Herred. I 1500-tallet blev Smørum herredsting afholdt ved Ejby, og denne tradition kan muligvis føres længere tilbage i tiden. Tingstedet menes at have ligget i området omkring Ejby Udlodsvej, Skelvej og Slettevej i Vestskoven, og der antages også at have været et rettersted på stedet. I kirkelig henseende var området underlagt Sjællands Østersyssel.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Der vides kun meget lidt om befolkningsudviklingen i Glostrup Kommune i middelalderen. Områdets tre landsbyer var formodentlig alle etableret før periodens begyndelse eller kort herefter. Glostrup Kirke blev i senmiddelalderen udbygget med østforlængelse og vesttårn. Denne type byggeaktivitet tolkes oftest som et tegn på en ressourcefrigørelse som følge af et fald i befolkningstallet efter den sorte død i midten af 1300-tallet og den efterfølgende krise.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Færdsel

I middelalderen gik der en alfarvej, kendt som Tingvejen, fra Ledøje over Hede Enge ind på Risby Bymark og videre til Ejby Lund. Herfra førte endnu en tingvej videre til den gamle Roskilde Landevej. Kilderne oplyser, at folk fra det sydlige Horns Herred lod sig færge over fjorden til Jyllinge for derefter at fortsætte deres rejse ad Tingvejen. Alfarvejen mellem København og Roskilde, der er forgænger for nutidens Roskildevej, løb ligeledes igennem området. Dens forløb gennem Glostrup Sogn adskilte sig dog mærkbart fra den moderne vejs forløb, idet den fulgte en nordligere rute på strækningen mellem Glostrup og Hedehusene samt fulgte skellet mellem Hvissinge og Glostrup Marker over en del af ruten.

Mere om færdsel og infrastruktur i kommunen

Bebyggelse og erhverv

Glostrup Kirke blev opført i 1100-tallet, få generationer efter landsbyens udflytning fra Hvissinge. I dag står den som et tavst vidne til de sidste 900 års voldsomme udvikling, der har sløret næsten alle spor efter det middelalderlige landsbysamfund.

.

De tre landsbyer Glostrup, Hvissinge og Ejby ser på baggrund af stednavnematerialet alle ud til at være blevet etableret ved middelalderens begyndelse. Af de tre er Glostrup den yngste og omtales bl.a. i et pavebrev fra 1198. Endelsen »-torp« eller afledninger heraf indikerer en gård eller mindre landsby, der er udflyttet fra en af områdets større bebyggelser, i dette tilfælde sandsynligvis Hvissinge. Udflytningen må have fundet sted inden sognedannelsen og opførelsen af Glostrup Kirke, hvis romanske kerne kan føres tilbage til 1100-tallet.

Arkæologiske fund indikerer imidlertid, at Hvissinge først lagde sig fast på sin nuværende placering tidligt i middelalderen. Herudover udgravede Kroppedal Museum i 2007 ved Ejby Mose, ca. 1 km nordøst for den nuværende Ejby, flere hustomter, gruber samt en brønd indeholdende en velbevaret træstige, keramik, et vægtlod af bly, jernknive, et kamfragment m.m. Fundene, der er dateret til ca. 1050‑1200, menes at stamme fra en forgænger til den eksisterende Ejby. Landsbyen, der omtales første gang i 1348, ligger i dag som et delvis intakt landsbymiljø omkranset af indfaldsveje og industri, hvor den bevarede del af Ejby Torvevej samt vejen Ejbytoften afspejler den ældre fortelandsbys struktur, der menes at være opstået i høj- eller senmiddelalderen. Bebyggelsesundersøgelserne påviser således, at områdets landbebyggelse i flere tilfælde flytter rundt et stykke ind i middelalderen.

Flere stormænd ejede gårde i Glostrup Sogn i middelalderen. Blandt disse var ærkebiskop Absalon, der i slutningen af 1100-tallet testamenterede jord i Glostrup til Sorø Kloster. Også Roskilde Domkirke havde gods i sognets landsbyer, hvor hovederhvervet var landbrug. I første del af middelalderen drejede dette sig hovedsagelig om dyrkning af korn, men hen mod periodens slutning skete en diversificering, og bønderne holdt ved siden af kornproduktionen både får og fjerkræ.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Glostrup Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Middelalder