Tidslinje over middelalderen og nyere tid i Vallensbæk Kommune.

.

I den nuværende Vallensbæk Kommune var Vallensbæk den eneste etablerede landsby i middelalderen. Formentlig er området blevet ramt af pest og krise i senmiddelalderen.

Administrativ inddeling

Den nuværende Vallensbæk Kommune bestod i middelalderen af Vallensbæk Sogn. Administrativt hørte området under Smørum Herred. Sognegrænsen mod vest udgjordes af Store Vejleå, der også var herredsgrænse mellem Smørum Herred og det middelalderlige Lille Herred. I gejstlig henseende var kommunearealet derudover en del af Sjællands Østersyssel, som hørte under kirken i Roskilde.

Mere om administrativ inddeling i kommunen

Befolkningsudvikling

Man ved kun meget lidt om befolkningsudviklingen i kommunen i løbet af middelalderen. Kommunens eneste middelalderlige bebyggelse er sognebyen Vallensbæk, som allerede var etableret ved middelalderens begyndelse. Den ældste skriftlige omtale af Vallensbæk findes i et pavebrev fra 1184, der stadfæster ærkebiskop Absalons gaver til Roskilde kapitel. Her nævnes en storgård og mølle i Vallensbæk. Der er ingen udflytterbebyggelser i sognet som resultat af den tidlige middelalders vækstperiode. Sognekirken i Vallensbæk viser enkelte tegn på senmiddelalderlig byggeaktivitet, hvilket oftest tolkes som tegn på en frigørelse af ressourcer som følge af et fald i befolkningstallet pga. pest og senmiddelalderlig krise i årene mellem ca. 1350 og 1450. Ved middelalderens slutning bestod landsbyen af omkring 12 gårde.

Mere om befolkningsudvikling i kommunen

Færdsel

Vallensbæk Strandvej opstod i oldtiden som den naturgivne landevej, der fulgte den daværende kyst og krydsede Store Vejleå ved Vejlebro, ca. 1 km inde i landet. Fra Vejlehus, øst for broen, gik en landevej nordpå til Vallensbæk og derfra videre mod nordvest til Vridsløselille i den nuværende Albertslund Kommune. Fra Vallensbæk gik landeveje også østpå til Brøndbyvester i den nuværende Brøndby Kommune, og en sti førte mod vest, gennem mosen, til Tranegilde i den nuværende Ishøj Kommune. Kystvejens forløb er siden ændret, men de øvrige landevejes oprindelige forløb kan genfindes i de eksisterende landeveje.

Bebyggelse og erhverv

Vallensbæk Kirke, der menes opført som en kridtkvaderkirke i 1100-tallet.

.

Middelalderens hovederhverv var landbrug, og fra Vallensbæk dyrkedes hovedsagelig byg. Landsbyens beliggenhed gav bønderne adgang til den frugtbare lerjord mod øst til pløjning og de våde enge mod vest til græsning. Ved en udgravning i 2008 umiddelbart nordvest for den middelalderlige kirke blev der fundet tofteskel fra tidlig middelalder, ligesom der også er fundet flere genstande fra samme periode i landsbyområdet, heriblandt et cirkulært, gennembrudt hængesmykke af kobberlegering. Endelig er der også fundet et vendisk knivskedebeslag af bronzeblik, der må være kommet til Sjællands østkyst med slaviske købmænd fra Østersøens sydkyst.

Herudover findes fra senmiddelalderen dokumenter, der vidner om handelsforbindelser mellem Vallensbæk og København. I 1474 solgte Jens Laurensson af Vallensbæk to af sine tre boder beliggende i Rådhusstræde i København. Godt ti år senere, i 1485, skødede Jens’ søn Olaf på sin moders vegne den sidste bod til en præst i København. Jens Laurensson har været en af Vallensbæks bedrestillede bønder eller en lavadelig i byen, der drev handel med landbrugsprodukter fra boderne i København.

Kommunens ældst bevarede bygning er Vallensbæk Kirke, hvis kerne udgøres af en romansk stenbygning, der kan føres tilbage til 1100-tallet. Herudover er der vidnesbyrd om en mølle i eller ved landsbyen Vallensbæk. Det har sandsynligvis været en vandmølle, måske lokaliseret ved Bækrenden.

Mere om bebyggelse og erhverv i kommunen

Videre læsning

Læs mere om historie i Vallensbæk Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Middelalderarkæologi

Se alle artikler om Middelalder