Mens størstedelen af Sønderborg Kommunes 251 km lange kyst er uregelmæssig med talrige fjorde, vige og nor, har det frie stræk mod Fyn og Det Fynske Øhav udlignet østkysten af Als. Derved er der opstået en mere ensartet klintkyst, hvor bølgernes erosion har blottet de gamle aflejringer og givet et indblik i fortiden og landskabets dannelseshistorie. Det gælder ikke mindst for kystklinten ved Mommark, hvis aflejringer fortæller om klimaet og miljøforholdene i mellemistiden Eem for ca. 130.000‑115.000 år siden.
.

I Mommark Klint på østkysten af Als kan man se blottede lagserier, som strækker fra næstsidste istid, Saale, over mellemistiden Eem, til sidste istid, Weichsel.

Den 8 m høje Mommark Klint ligger ud mod kysten umiddelbart syd for havnen i Mommark. Klinten har stor geologisk betydning, da den er det eneste sted i Danmark, hvor aflejringer fra hele mellemistiden Eem er blottet. De ældste lag i den ca. 30 m lange, blottede lagserie består af smeltevandsler fra næstsidste istid. Smeltevandsleret overlejres af ca. 1 m tykke lag af ler, som blev aflejret i søer i den tidlige del af Eem. I de følgende ca. 6.000 år steg havniveauet, og aflejringsmiljøet ændrede sig fra sø til et gradvis dybere hav. Op gennem denne periode blev der aflejret et ca. 6 m tykt lag af grønligt ler med et højt indhold af muslinger og snegle. Leret kaldes Cyprina Ler efter molboøstersen, der tidligere bar det videnskabelige navn Cyprina islandica (nu Arctica islandica), og som optræder hyppigt i leret. Hen mod slutningen af Eem faldt det globale havniveau, da der igen begyndte at opbygges iskapper ved polerne, hvilket bandt vandet. På det lavere vand blev der først aflejret ler og silt, og sidst i Eem blev der atter afsat ferskvandssilt og sand. I Tidlig og Mellem Weichsel aflejrede vind og vand både sand og silt, som i den senere del af sidste istid blev overlejret af moræneler samt smeltevandssand og -grus.

Videre læsning

Læs mere om Sønderborg Kommunes geologi

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Geologi