Selv om naturarealer og grønne områder udgør over halvdelen af kommunens areal, presses naturen af infrastrukturen og de store bebyggede arealer samt en stigende interesse for udnyttelse af kommunens ubebyggede arealer. I kommuneplanen for 2013‑30 udtrykkes der derfor et ønske om at sikre og forbedre den mangfoldige og artsrige natur, ligesom adgangen til friluftsområder tæt på borgernes boliger og arbejdspladser skal optimeres.

Landzonen i Albertslund Kommune udgøres næsten udelukkende af Vestskoven og Store Vejleådal. I Fingerplan 2013 er de begge udpeget som indre grønne kiler, og kommunen anser det ikke for muligt at udlægge nye områder til potentiel natur. Store Vejleådal er desuden udpeget som en økologisk forbindelse mellem Køge Bugt og bl.a. Vestskoven, om end effekten hæmmes en smule af de store trafikanlæg, der krydser ådalen.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Albertslund Kommune er 110 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 74 ha, hvilket svarer til blot 3,2 % af kommunens samlede areal. Heraf udgør enge, moser og søer langt den største andel.

De eneste landskabsfredninger i Albertslund Kommune er de i alt 218 ha store fredninger, som omfatter Store Vejleådal fra Porsemose til Kongsholmparken. Fredningerne har især i syd et stærkt præg af park.

Der er ingen Natura 2000-områder i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Albertslund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning