Hvor solen formår at trænge ned gennem skovens tætte sommerløv og lyse skovstien og urtevegetationen op, har hannen af skovrandøje sit territorium. På flaksende, gule og brune vinger, der giver perfekt kamuflage i skovens halvskygge, forsvarer han sin lille solstråle mod andre hanner og prøver samtidig at tiltrække de mere buttede hunner. Skovrandøje er på vingerne i flere generationer fra april til oktober og kan opleves i alle kommunens løv- og blandskove.
.
På lodne stængler hæver nikkende kobjælde sine klokkeformede, violette blomster op over det nedbidte græs. Den lave forårsbebuder er meget sjælden på Fyn, men kan bl.a. opleves i Jordløse Bakker, hvor den blomstrer i april-maj. Plantens typiske voksested er netop græssede overdrev, og da den indeholder giftstoffet anemonol, undgås den som regel af græsserne. På grund af sin sjældenhed blev nikkende kobjælde udpeget som ansvarsart for Assens Kommune ved Strukturreformen i 2007.
.
Den lille, mørke skærpiber falder sammen med tangen på stranden, og når den hopper rundt mellem stenene langs kysten, er den meget let at overse. Mens skærpiberen i Danmark kun yngler fåtalligt på enkelte småøer i Kattegat, er den en forholdsvis hyppig træk- og vintergæst. I Assens Kommune er den fx et regelmæssigt syn på Maden og langs Thorøs kyst om efteråret og vinteren.
.

Selv om landbruget dominerer landskabet, rummer kommunen også en stedvis rig og varieret natur. De største naturværdier findes især i det åbne lands naturtyper, i vandløbene og søerne samt til dels i skovene. Kommunen arbejder på at bevare det samlede areal af beskyttede naturtyper, som skal forbindes af et netværk af spredningskorridorer. Samtidig skal den nødvendige pleje og pasning af naturarealerne sikres og belastningen med næringsstoffer mindskes mest muligt.

For at kunne målsætte og prioritere forvaltningen har kommunen fordelt naturområderne på fire kategorier ud fra deres naturværdier. Den højeste målsætning er områder af international eller national betydning. I Assens Kommune omfatter de bl.a. Feddet og Maden på Helnæs, Noret ved Thorøhuse samt Egholm og Noret på Bågø.

Derudover har kommunen et ønske om at øge skovarealet, og der er derfor udpeget en række områder til mulig ny skovrejsning. De største skov rejsningsområder ligger omkring Brahesborg øst for Assens samt i området mellem Glamsbjerg, Tommerup og Brylle.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Assens Kommune er ca. 4.000 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 3.730 ha, svarende til ca. 7 % af kommunens areal.

Derudover er en del af kommunen omfattet af fredninger. Det største fredede område er Vissenbjerg Bakkerne på 315 ha. En smule længere mod syd er Frøbjerg Bavnehøj og de nærmeste omgivelser beskyttet af en 82 ha stor fredning. Det næststørste fredede område er den 190 ha store fredning omkring Hagenskov Gods. På den nordlige del af Helnæs, med Bobakker og Halen, er 61 ha fredet for at bevare det særlige landskab. Dertil kommer fredningen af 21 ha landbrugsjord omkring Helnæs Fyr og Lindehovedgård.

Der er udpeget tre Natura 2000-områder i Assens Kommune, om end det kun er Maden på Helnæs og havet vest for, der ligger helt inden for kommunegrænsen. De to andre områder, Lillebælt samt Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, må deles med nabokommunerne. Det meste af Bågø samt kysten nord for Tvingsbjerg indgår desuden i Ramsarområdet Lillebælt, der er stort set sammenfaldende med Natura 2000-området af samme navn.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Assens Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning