En fjordhest græsser i Råmose op mod Baltorpvej.
.

Ballerup Kommunes høje bebyggelsesgrad levner ikke megen plads til naturen. De vigtigste naturområder omfatter hovedsagelig småskove, vandhuller, moser, overdrev, søer og enge, men også de grønne kiler Hjortespringkilen, Måløvkilen, Vestskovkilen og Harrestrup Ådal, som strækker sig ned mellem de enkelte bydele. De grønne kiler har primært rekreative formål, men rummer også varierende naturværdier.

Kommunen ønsker at sikre den biologiske mangfoldighed ved at forbedre, genoprette og skabe egnede levesteder, der forbindes af spredningskorridorer. En af de største trusler mod mangfoldigheden er infrastrukturen, som hindrer dyrenes spredning. Det skal afhjælpes ved bl.a. at etablere faunapassager. Dertil kommer invasive arter som kæmpebjørneklo, der til stadighed må bekæmpes.

Den høje befolkningstæthed giver naturen og de grønne områder en stor rekreativ værdi, og hensynet til friluftslivet indgår derfor som en central del af natur- og landskabsforvaltningen.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Ballerup Kommune er 301 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 181 ha, hvilket svarer til lidt over 5 % af kommunens areal. Dertil kommer tre naturfredninger. De to største er den 29 ha store fredning af Råmose og den ca. 23 ha store fredning af Sømose. Sidstnævnte må Ballerup dog dele med Herlev Kommune. Kommunens tredje naturfredning er Sortemose øst for Syvendehusvej i den nordlige del af Egebjerg. Det lille område omfatter et tilgroet vandhul, en lille kratskov og et mindre græsareal, der afgræsses af får. Der er ingen Natura 2000-områder i kommunen.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Ballerup Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning