I toppen af et aks sidder en brunlig perlemorsommerfugl med sammenklappede vinger, der afslører vingeundersidernes karakteristiske mosaikmønster i hvidt, sort, gult og rødbrunt. Selv om brunlig perlemorsommerfugl er i voldsom tilbagegang i Danmark, er den endnu almindelig i store dele af Jylland. I Esbjerg Kommune kan man bl.a. opleve den i Hesselmose, hvor den flyver i to overlappende generationer fra sidst i maj til begyndelsen af september.
.
Med sine mørkebrune farver har kobberbrun køllesværmer en ret beskeden fremtoning, og kun et blågrønt metalskær giver en antydning af den farvepragt, som ellers er så karakteristisk for de dagflyvende køllesværmere. Kobberbrun køllesværmer blev fundet for første gang i Danmark i 1978, men forsvandt, og først i 00’erne begyndte den at brede sig op gennem det sydlige Jylland. Den sjældne sommerfugl er på vingerne fra midten af juni til slutningen af juli og kan bl.a. opleves på Fårmandsbjerg, hvorfra den har været kendt siden 2007.
.

Esbjerg Kommune rummer store naturværdier, ikke mindst i Vadehavet, der strækker sig langs hele kysten. Desuden huser kommunen en række sjældne dyre- og plantearter, heriblandt grøn mosaikguldsmed, grøn kølleguldsmed, snæbel, strandtudse, løgfrø, spidssnudet frø, odder og flere arter af flagermus, som alle er opført i EU’s habitatdirektiv.

I forvaltningen arbejdes der derfor på at sikre den biologiske mangfoldighed ved at bevare de eksisterende naturområder og øge kvaliteten af deres naturindhold. Kommunen har udpeget områder med særlig værdifuld natur, hvor naturbeskyttelse skal prioriteres over øvrige interesser. Områderne omfatter bl.a. Marbækområdet, ådalene, Mandø og det meste af kysten med de største arealer i marsken syd for Esbjerg. Selv om der er stor sammenhæng mellem områderne, forbedres dyrenes og planternes spredningsmuligheder yderligere ved økologiske forbindelser som vandløb, markskel, læhegn og lignende.

Naturområderne og især Vadehavskysten spiller desuden en vigtig rolle for friluftslivet og turismen i kommunen. Der er således et stadigt fokus på at understøtte og synliggøre de rekreative muligheder på kommunens naturarealer, samtidig med at man søger at styre turiststrømmene uden om de mest sårbare områder.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Esbjerg Kommune er 3.154 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 5.639 ha, hvilket svarer til ca. 7 % af kommunens areal. Dertil kommer en række fredninger. Marbækområdet i nordvest er fx beskyttet af fire fredninger, som tilsammen dækker ca. 440 ha, mens et 1.850 ha stort areal langs Kongeå i både Esbjerg og Vejen Kommuner blev fredeti 1980. De fleste større fredninger liggeromkring Ribe i den sydlige del af kommunen. Nordøst for Ribe ligger Haslund Krat og moseområdet Langskifter, der blev fredet i hhv. 1939 og 1981, mens man i nordvestkanten af byen finder fredningerne af Ribe Holme fra 1978, Hovedengen i Ribe fra 2011 og Ribe Søndermark fra 1969. Lige øst for Ribe ligger fredningen af Tange Bakker fra 1968, og længere sydøstpå findes det opdelte, fredede område med Munkesø og Nørreådalen fra hhv. 1966 og 1947/1959.

Større arealer er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. I alt rummer kommunen fire sådanne Natura 2000-områder. Langt det største er Natura 2000-området Vadehavet, som ud over selve Vadehavet, Mandø og kystarealerne syd for Esbjerg også omfatter bl.a. Marbækområdet, Tved Å og arealer langs Ribe Å, herunder Ribe Holme og Ribe Søndermark. I nord ligger det ca. 514 ha store Natura 2000-område Sneum Å og Holsted Å, der deles med Varde og Vejen Kommuner. Lidt længere mod syd finder man det 805 ha store Natura 2000-område Kongeå, som fortsætter østpå ind i Vejen Kommune, mens en lille del af Natura 2000-området Stensbæk Plantage og Heder når ind i kommunen i sydøst. Hele Vadehavet, Mandø, Ribe Holme og arealer langs Ribe Å sydøst for Ribe er desuden udlagt som Ramsarområde.

Esbjerg Kommune rummer også et vildtreservat ved Ribe, ligesom kommunens andel af Vadehavet indgår i Vadehavet Vildtreservat, som blev etableret i 1979 og bl.a. sætter begrænsninger på jagt og færdsel i det store tidevandsområde. Sluttelig rummer Esbjerg Kommune en stor del af Nationalpark Vadehavet. Ud over selve Vadehavet indgår også Mandø og en del af kysten, heriblandt Ribe Vesterå, Sneum Enge og Sneum Digesø i Nationalparken.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Esbjerg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning