Med skingre skrig kundgør to havørne deres tilstedeværelse fra toppen af de delvis udgåede træer i skarvkolonien på den lille ø i Brændegård Sø. I begyndelsen af 1990’erne husede kolonien 7.087 par skarver, men pga. ørnene var antallet af ynglepar faldet til 376 i 2019, hvor skarverne for første gang i 46 år ikke fik en eneste unge på vingerne.
.

Faaborg-Midtfyn Kommune har en rig og varieret natur, som ikke blot rummer en stor biologisk mangfoldighed, men også spiller en vigtig rolle for befolkningstilvæksten og borgernes generelle tilfredshed. Det gælder ikke mindst de vidtstrakte og karakteristiske landskaber som Det Sydfynske Øhav, De Fynske Alper, Bøjden Nor samt skovene og søerne omkring de store herregårde.

I forvaltningen ligger fokus især på at forbedre levevilkårene for dyr og planter gennem naturpleje og -genopretning, skovrejsning og etablering af nye vådområder, samtidig med at borgernes adgang til naturområderne udvides. Langs bl.a. Vantinge Å, Hågerup Å og Vittinge Å er der eksempelvis udpeget en række potentielle nye vådområder, ligesom naturværdierne i og omkring regnvandsbassinerne skal øges. Desuden har kommunen udlagt flere områder til mulig ny skovrejsning, hovedsagelig i nord ved Ringe, Nørre Lyndelse og Nørre Søby.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Faaborg-Midtfyn Kommune er 4.216 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 4.686 ha, hvilket svarer til 7,4 % af kommunens areal. Dertil kommer de fredede områder, der i alt udgør 1.947 ha. Heraf er den 824 ha store fredning af Arreskov Sø samt fredningen Nørresø og Brændegård Sø på 532 ha de største.

Desuden findes der en række mindre fredninger af bl.a. stendiger og vandhuller. Derudover ligger ni ud af Fyns i alt 24 Natura 2000-områder helt eller delvis i kommunen. De omfatter områderne Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å; Storelung; Arreskov Sø; Skove og søer syd for Brahetrolleborg; Store Øresø, Sortesø og Iglesø; Svanninge Bakker; Bøjden Nor; Vestlige del af Avernakø og Sydfynske Øhav. Desuden støder området Flensborg Fjord og Nybøl Nor op til sydvestkysten af Lyø og vestkysten af Horne Land. Tilsammen rummer de ni habitatområder og fire fuglebeskyttelsesområder. Længst mod øst strækker Ramsarområdet Sydfynske Øhav sig også en smule ind over den østligste spids af Avernakø. Det eneste natur- og vildtreservat i kommunen findes i den nordlige del af Arreskov Sø.

De fynske havørne

Frem til midten af 1800-tallet var havørnen en naturlig del af den danske dyreverden, og op til 50 ørnepar ynglede spredt over landet. Miljøgifte og en omfattende bekæmpelse af rovfugle, ravne og krager, som blev beskyldt for at gøre indhug i bl.a. vildtbestande og fasanopdræt, betød imidlertid, at havørnen forsvandt som ynglefugl i 1911.

I 1922 blev de store rovfugle fredet i yngletiden, og i 1928 blev fredningen udvidet til at gælde året rundt. Alligevel blev havørnene forgiftet eller skudt, hver gang de forsøgte at vende tilbage, og først med en gradvis ændring af natursynet blev der igen plads til de store fugle. Havørnen vendte endelig tilbage som dansk ynglefugl i 1996, da to havørnepar i Sønderjylland hver fik en unge på vingerne. De første fynske havørne ynglede ved Arreskov Sø i 1998, og siden er det kun gået fremad. I 2020 husede Fyn således 29 af landets i alt 134 havørnepar med den største koncentration af reder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Havørnens tilbagevenden har haft en stor effekt på skarven, der har ført en mindst lige så kontroversiel tilværelse i den danske natur som de store ørne. Forskere fra Aarhus Universitet fortæller, at det stigende antal havørne bl.a. har spillet en vigtig rolle i kollapset af en af Nordeuropas største skarvkolonier ved Brændegård Sø. Havørnene æder ikke blot æg, unger og voksne fugle, men stresser også skarvkolonien, så ravne, krager, husskader og måger uhindret kan tage for sig af retterne. Det antyder, at et stigende antal havørne vil kunne bidrage til at holde skarvbestanden nede og måske begrænse behovet for regulering.

I forbindelse med Strukturreformen i 2007 blev havørnen udpeget som ansvarsart for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning