Lavvandet udnyttes til en vandretur på Vadehavet ud for Fanøs sydøstkyst, hvor de stadig våde tidevandsflader skinner blankt i solen. På egen hånd skal man dog være særlig opmærksom på højvandet, som hurtigt kan fange energiske vandrere langt fra land. Vil man være sikker, kan man i stedet tage på en af de mange guidede vadevandringer, som især tilbydes i sommerhalvåret.
.
Tre spættede sæler har fundet ro på en sandbanke ud for Fanøs kyst. Den spættede sæl er meget talrig i Vadehavet, og netop Fanø er et af landets bedste steder at se dem. Selv om de kan ses på hvilepladserne året rundt, er sommerhalvåret som regel den bedste årstid. Her tilbringer sælerne i gennemsnit ti timer i døgnet på land, kun afbrudt af den tid, de bruger på at fange føde.
.

Fanø er blandt de danske kommuner med den absolut højeste andel af naturområder, og kommunen anser da også naturen som en af hovedforudsætningerne for øens hidtidige og fremtidige udvikling. I forvaltningen ligger fokus bl.a. på at sikre et mangfoldigt og varieret dyre- og planteliv, ligesom mulighederne for at opleve, bruge og nyde øens natur skal fastholdes og udvikles. Det betyder, at de kommunalt ejede naturområder skal plejes i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven, og at der ved planlægning af nye byområder og anlæg tages særligt hensyn til naturen og landskabet.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Fanøs store hede-, klit- og engarealer fremstår som uberørte, da de har været vanskelige at opdyrke, og en stor del af øen er derfor registreret som beskyttet natur. I alt har kommunen 597 naturområder, som er beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Områderne dækker tilsammen 3.309 ha, svarende til næsten 61 % af kommunens areal.

Omkring en fjerdedel af Fanø er desuden beskyttet af fredninger. Den største fredning er fra 1985 og dækker ca. 1.200 ha af det sydlige Fanø. Fredningerne har bl.a. betydet, at store dele af øens kyster, især i syd, er friholdt fra sommerhusbyggeri. Fanø ligger i Nationalpark Vadehavet og omkranses af et vildtreservat, der også omfatter en del af øens kyster, heriblandt Søren Jessens Sand. Derudover indgår det meste af øen i Natura 2000-området og Ramsarområdet Vadehavet.

Vadehavets sæler

Vadehavet huser en stor bestand af spættede sæler. I 2019 lå den danske Vadehavsbestand på ca. 3.600 individer, mens bestanden af spættede sæler i hele Vadehavet nåede op på 40.800 individer. Efter mere end 40 års fredning har de mange sæler vænnet sig til mennesker, og på Fanø kan de opleves på ganske tæt hold. På sandbanken Søjorden ved Nordby Havn kan man fx se dem ligge få meter fra kajen, helt upåvirket af trafikken til og fra færgen. Og på det store højsande Langjord ud for Sønderho Strand kan der i sensommeren, når ungerne er født, og pelsen fældes, tælles op mod 700 spættede sæler. Her adskilles højsandet fra stranden af en dyb tidevandsrende, hvilket gør sælerne trygge og betyder, at man kan komme meget tæt på.

Siden årtusindskiftet har de spættede sæler fået selskab af stadig flere gråsæler. Omkring år 1900 var den betydelig større sæl næsten udryddet i Danmark, men med jagtfredningen i 1967 og oprettelsen af sælreservater fik gråsælerne ro, og bestanden begyndte igen at vokse. Beskyttelsen har også påvirket de spættede sæler, der trods angreb af sælpest i hhv. 1988 og 2002 og af influenzavirus i 2014 i dag har en sund og stærk bestand.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fanø Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning