Voer Mølle malede fra 1500‑1600-tallet og frem til omkring 1920 herregården Bidstrups korn. Siden er åløbet bl.a. blevet brugt til ørreddambrug, indtil både mølleå og -dam blev oprenset, og åen genslynget som del af et naturgenopretningsprojekt i 2016.
.

I sin forvaltning vil Favrskov Kommune styrke naturkvaliteten til gavn for både den biologiske mangfoldighed og friluftslivet. Naturområderne, som er beskyttet af fredninger og af Naturbeskyttelseslovens § 3, forbindes af spredningskorridorer, der tillader dyr og planter at sprede sig fra et område til et andet. Spredningskorridorerne ligger overvejende i ådalene, men også i kanten af flere af skovområderne.

Af hensyn til friluftslivet, grundvandet og den biologiske mangfoldighed skal skovarealet i kommunen øges. Derfor er der udlagt en række arealer til mulig skovrejsning, bl.a. syd for Hadsten, ved Thorsø og ved Søften og Hinnerup.

Friluftslivet skal styrkes ved bl.a. at øge tilgængeligheden til naturen og de andre rekreative områder. Desuden ønsker kommunen at styrke Ulstrup som et rekreativt friluftscenter i kommunen og et vigtigt krydsningspunkt ved Gudenå.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Favrskov Kommune er 2.724 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækker tilsammen 2.809 ha, hvilket svarer til ca. 5 % af kommunens areal. Heraf har søerne det største antal, mens den arealmæssigt største andel udgøres af de ferske enge.

Ud over kirkeomgivelsesfredningerne samt kulturhistoriske fredninger som Trækstien og Clausholm har Favrskov Kommune syv fredede naturarealer. Tilsammen dækker de 192 ha eller knap 0,4 % af kommunens areal. Den absolut største naturfredning er Lading Sø og omgivelser på ca. 135 ha, om end en del af fredningen ligger i Skanderborg Kommune. Derudover huser Favrskov Kommune en lille del af det ca. 192 ha store habitatområde Bjerre Skov og Haslund Skov. Langt størstedelen af området ligger dog i Randers Kommune.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Favrskov Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning