Plettet gøgeurt har et af sine få sjællandske voksesteder i Bagholt Mose. Her har den ideelle vækstbetingelser. Arten kræver et lysåbent voksested, og derfor er den helt afhængig af, at man rydder opvækst af buske og træer i mosen.
.
Rødstjerten, her en han, yngler i huller i træer i gamle løvskove. Vemmetofte Dyrehave og flere andre af kommunens skove er et ideelt levested for rødstjerten, og Faxe Kommune har en af landets tætteste bestande af denne art. Rødstjerten har i en årrække været i fremgang i Danmark.
.

Faxe Kommune har lavet en kommuneplan for 2021‑33. Her har man udstukket en række hovedmål for indsatsen for natur og miljø. Hovedmålene er, at man vil fremme den biologiske mangfoldighed og beskytte særlige naturområder i vand og på land. Desuden vil man forbedre spredningsmulig‑ hederne for dyr og planter. Der er særligt fokus på at mindske miljøbelastningen i kommunens vådområder, hvor man vil arbejde på at tilbageholde næringsstoffer. Kommunen fokuserer også på, at naturbeskyttelsen så vidt muligt skal indrettes, så borgerne samtidig får bedre adgang til naturen. Faxe Kommune har af miljømæssige årsager udpeget en række områder til skovrejsning, selv om kommunen har store skovområder.

Kommunen har udarbejdet særlige handleplaner for sine Natura 2000‑områder, og her har man iværksat en række konkrete tiltag. Der er fx lavet frivillige aftaler med lodsejere i Natura 2000‑områderne om rydning af vegetation og græsning til gavn for sjældne planter. Omkring søerne ved Gisselfeld og Bregentved har man aftalt pleje af den lysåbne natur og iværksat bekæmpelse af forvildede mink til gavn for fuglelivet. I Bagholt Mose har man ryddet træer og buske for at bevare den særlige hængesæk, som man ikke finder ret mange andre steder på Sjælland. Et helt særligt projekt, som har fået tilskud fra EU, har drejet sig om at for‑ bedre den såkaldte avneknippemose i Gammellung ved Suså. Det er en naturtype, som kun findes få steder i landet.

Faxe Kommune overvåger også kommunens vandløb. Man har frilagt en del rørlagte vandløb og sørget for, at der bliver anlagt gydepladser for fisk. Flere steder er man gået ind og har forbedret vandløbets kvalitet på forskellig måde, og i Suså har man gjort en særlig indsats for bevarelse af tykskallet malermusling. Faxe Å er blevet omlagt ved Blåbæk Møller for at undgå, at ørredyngel bliver ædt, når den svømmer gennem møllesøen. I kommuneplanen har man en ambition om at satse endnu mere på at forbedre kommunens søer og vandløb og de omgivende enge og moser.

Næsten 5 % af Danmarks strand enge ligger mellem Præstø Fjord og Grønsund, og en del af disse ligger i Faxe Kommune. På Feddet har kommunen i samarbejde med ejeren, Ivan Reedtz‑Thott, gjort en indsats for at genskabe den naturlige hydrologi, så engene bliver mere våde. Det gavner både strandengenes planter og fuglelivet.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

Fem af landets Natura 2000‑områder ligger i Faxe Kommune. Det ene er Bagholt Mose i den nordligste ende af kommunen og det andet Søer ved Bregentved og Gisselfeld. Et tredje udpegningsområde er Suså, Tystrup‑Bavelse Søerne, Slagmose, Holmegaards Mose samt Porsmose: Her er det dog kun dele af området, der ligger i Faxe Kommune; resten ligger mod vest i Næstved Kommune. Det fjerde område er Skovene ved Vemmetofte. Området dækker både kystskovene og skovene omkring Vemmetofte Kloster. Sidstnævnte inkluderer Vemmetofte Dyrehave, hvor eremitten er blevet fundet. Endelig er der Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Udpegningsgrundlaget for dette brakvandsområde er et stort antal kystnaturtyper og en lang række fuglearter blandt vadefugle, andefugle og terner.

Tre af ovenstående områder rummer desuden EU‑habitatområder: ved Feddet, omkring Suså og søerne ved Haslev. Ved Feddet er det samme område EU‑habitatområde, hvor det ved søerne ved Bregentved og Gisselfeld kun dækker to af søerne, og i området omkring Suså er kun Gammellung og Studemose Skov medtaget. Hertil kommer en kyststrækning af Strandskov og Madelund, Vemmetofte Dyrehave samt Bagholt Mose i Munkeskov. Arealet omkring Feddet er tilmed Ramsarområde.

Spredt over kommunen er 2.851 arealer med §3‑beskyttede naturtyper: 833 ha eng, 505 ha mose, 381 ha søer, 182 ha strandenge, 139 ha overdrev og 130 ha hede. På Feddet er heden og strandengene på den østlige og sydlige del af halvøen fredet. Andre fredninger er Bregentved Allé, Holte Allé, Rosendals Allé, Lindersvold Allé, en del af Strandegård Dyrehave, Faxe Ladeplads Strand, dele af Hylleholt Strand, Blåbæk Møller, Jomfruens Egede (enkelte træer i Kirke‑ skov og Dyrehave), en del af Olstrup Skov, Stoksbjerg og Bagholt Mose.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Faxe Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning