Fredericia Kommune har et meget kontrastfyldt landskab med intensivt opdyrkede landbrugsarealer og næsten urørte naturområder. De vigtigste naturområder udgøres af Elbo Dal og Rands Fjord, Treldeskovene, de bynære naturområder Hannerup Skov, Fuglsang og Erritsø Mose samt kysten mellem Hagenør og Sønderskov.

Naturen er dog under pres. I Naturkvalitetsplan 2012 var det kun 3 % af kommunens overdrev, moser, enge og strandenge, som opnåede den højeste kvalitetsstatus, mens 67 % var naturområder med et almindeligt dyre- og planteliv uden sjældnere arter. Derudover viste en undersøgelse fra 2013, at kun 40 % af kommunens vandløb opfylder den fastlagte målsætning.

Truslerne skyldes bl.a. manglende pleje i form af græsning og høslæt, næringstilførsel, fragmentering af naturområder og invasive arter. Det har fx medført en tilbagegang af majgøgeurt, ligesom guldblomme er forsvundet fra engene i Elbo Dal.

For at bevare og øge kvaliteten af den eksisterende natur har kommunen valgt at sætte særlig fokus på plejeindsatsen i fem områder: Gudsø Vig, Studsdal Vig, Treldeskovene og Hyby Fælled, Rands Fjord-området og overdrev i Elbo Dal og dens sidedale.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Fredericia Kommune er 855 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 1.171 ha, hvilket svarer til knap 9 % af kommunens areal.

Dertil kommer de fredede arealer, som tilsammen dækker 836 ha. De største er fredningerne ved Trelde Næs, Rands Fjord og på Forsvarets arealer på Hyby Fælled, mens mindre fredede områder findes ved Hagenør Slotsbanke, Bøgeskov og Kidholme samt området ved Follerup og Gammelby Møller i Mølleådalen. I 2019 indsendte Danmarks Naturfredningsforening og Fredericia Kommune desuden et forslag om fredning af Treldeskovene til Fredningsnævnet. Forslaget dækker hele skovområdet mellem de eksisterende fredninger af Trelde Næs i nordøst og Hyby Fælled i sydvest.

For at undgå jagt i det bynære og stærkt trafikerede område blev den del af Lillebælt, som strækker sig fra Skanseodde og Strib Odde i nord til den gamle Lillebæltsbro i syd, udlagt som vildtreservat i 1967. Reservatet dækker ca. 1.280 ha, hvori der også indgår 69 ha landareal ved Fredericia.

Derudover indgår kommunens kyst og tilhørende havområder i Naturpark Lillebælt, som med et areal på 37.000 ha er Danmarks største naturpark. Fredericia deler naturparken med Kolding og Middelfart Kommuner. Fredericia Kommune har ingen Natura 2000-områder.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Fredericia Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning