Mosepost er en nær slægtning til rododendron og azalea. I Råbjerg Mose har den sjældne plante et af sine to kendte voksesteder i Danmark.
.

Tejst (cepphus grylle) hviler sig i solen på molen på Hirsholmene, som huser landets største koloni af den lille sjove vandfugl med de højrøde fødder.

.

Frederikshavn Kommune ønsker at fremme brugen af sine landskaber til både bosætning, erhverv og fritidsaktiviteter. Ifølge kommunalplanen skal naturen give kommunens borgere øget livskvalitet i hverdagen, og besøgende skal have så gode naturoplevelser, at de kommer igen. Samtidig skal planlægningen bevare og udvikle kommunens natur- og landskabsmæssige kvaliteter. Den store biologiske mangfoldighed skal opretholdes, og de enkelte naturområder skal forbindes af korridorer, så følgerne af den fragmenterede natur mindskes.

Især den ca. 163 km lange kyst er enestående. Badestrandene, den særlige natur, stilheden og de unikke bymiljøer giver mulighed for helt særlige oplevelser og friluftsaktiviteter, som kommunens planlægning skal være med til at udnytte.

Planlægningen af natur og landskab skal foregå under hensyntagen til landbruget, som kommunen også prioriterer højt. Det skal således være muligt at etablere og udvide både de jordløse og de store, traditionelle landbrug i kommunen.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000-områder

I 2013 var 9.902 naturområder i Frederikshavn Kommune beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. De dækkede tilsammen et areal på 14.322 ha, hvilket er ca. 1/5 af kommunens areal. Af disse områder lå ⅔ på Skagen Odde. Engene var med 2.463 områder de talrigeste § 3-områder, mens hederne med et samlet areal på 6.329 ha havde den største udbredelse. Mens engene især er knyttet til ådalene, er hederne overvejende klitheder langs kysten og i indlandsklitterne.

De tidligste fredninger i kommunen er fra 1921, hvor Råbjerg Mile og Skagen Gl. Plantage (Byfogedskoven) blev fredet. Kort tid efter, i 1929, blev også Sæbygård Skov fredet. Fredningerne sikrede den sidste åbne vandremile, en af de første vellykkede klitplantager og det, man på daværende tidspunkt anså for Danmarks nordligste naturlige bøgeskov (en titel, som siden er gået til Baggesvogn Skov).

Som den første større landskabsfredning i kommunen blev Katsig Bakker fredet i 1935. Arbejdet med større arealfredninger begyndte dog først i 1960’erne på initiativ af det fredningsplanudvalg, som blev nedsat med hjemmel i Naturfredningsloven i 1959. I dag har Frederikshavn Kommune 47 arealfredninger.

Flere naturområder i kommunen er desuden beskyttet af EU’s fuglebeskyttelses- og habitatdirektiver. Disse Natura 2000-områder omfatter de otte habitatområder Skagens Gren og Skagerrak; Råbjerg Mile og Hulsig Hede; Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose; Hirsholmene, havet vest herfor og Elling Ås udløb; Åsted Ådal, Bangsbo Ådal og omkringliggende overdrevsområder; Solsbæk; Nymøllebæk og Nejsum Hede samt Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. I udpegningsgrundlaget for habitatområderne indgår både arter og naturtyper. De vigtigste arter for udpegningerne i Frederikshavn Kommune er odder og hedepletvinge, mens de vigtigste naturtyper bl.a. er hvide klitter og vandremiler; kystklitter med gråris; fugtige klitlavninger; boblerev samt vandløb med vandplanter.

Ud over habitatområderne har Frederikshavn Kommune også Ramsarområdet Hirsholmene og de fire fuglebeskyttelsesområder Råbjerg Mile og Hulsig Hede; Jerup Hede, Råbjerg og Tolshave Mose; Hirsholmene samt Ålborg Bugt, nordlige del.

Nordflagermusen i Frederikshavnske bunkere

En nordflagermus har fundet sig til rette på væggen i en tom bunker, hvor den vil tilbringe det meste af vinteren.

.

Nordflagermusen er kun truffet ganske få gange i Danmark. Derfor var det lidt af en sensation, da man i 2011 opdagede, at et lille antal nordflagermus hvert år overvintrer i bunkere fra 2. Verdenskrig i den vestlige del af Frederikshavn Kommune. Nordflagermusen deler bunkerne med både vandflagermus og damflagermus, som den bl.a. kan skelnes fra på sit skrig og sin langhårede pels med guldgule, glinsende hårspidser. Om der i sommerhalvåret også er en ynglende bestand af nordflagermus i Frederikshavn Kommune, vides endnu ikke.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Frederikshavn Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning