Som baggrund for natur- og landskabsforvaltningen gennemførte Frederikssund Kommune i 2012 en landskabsanalyse af hele kommunen. Analysen vurderede, i hvor høj grad landskabet skal beskyttes. Resultatet, som det kommer til udtryk i kommuneplan 2017‑29, viser, at de arealer, som skal beskyttes, især ligger i den nordlige del af og langs kysterne i Hornsherred, langs kysten mellem Frederikssund og Jyllinge samt øst for Slangerup. De dele af kommunen, som uden videre kan udnyttes til fx ny bebyggelse eller udvidelse af landbrugsarealet, ligger syd for Jægerspris og mellem Frederikssund og Slangerup.

Flere af de arealer, som kan ændres, er udpeget til ny skovrejsning. Det gælder bl.a. et område øst for Frederikssund og vest for Slangerup samt ved Jægerspris, Landerslev, Onsved og Skibby. Skovene skal både fungere som rekreative områder og beskytte drikkevandsressourcer. Derudover har Frederikssund Kommune udpeget en række lavbundsarealer, der kan genoprettes som vådområder; både af hensyn til den biologiske mangfoldighed og for at reducere udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000-områder

Roskilde Fjord er et af Danmarks mest værdifulde fjordlandskaber, og størstedelen af fjorden er derfor udpeget som Natura 2000-område. Det dækker i alt 14.810 ha, strækker sig over fire kommuner og omfatter to habitatområder og to fuglebeskyttelsesområder. Ud over Roskilde Fjord rummer Natura 2000-området i Frederikssund Kommune også Jægerspris Nordskov, Skuldelev Ås, Selsø Sø, en del af Østskov og Eskilsø. De tre sidstnævnte områder indgår sammen med de tilgrænsende dele af Roskilde Fjord desuden i nationalparken Skjoldungernes Land fra 2015. På Hornsherreds vestkyst findes yderligere de to mindre Natura 2000-områder Jægerspris Skydeterræn på 571 ha og Kyndby Kyst på 360 ha.

I alt er 1.984 enge, heder, moser, overdrev, strandenge og søer beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 2.619 ha, svarende til 10,5 % af kommunens areal, hvilket er en smule over landsgennemsnittet på 10,3 %. Den største naturtype er strandengene, som udgør knap en tredjedel af det beskyttede areal.

Fra 1950’erne og op i 1990’erne blev der gennemført flere store naturfredninger i kommunen. Det skete først og fremmest for at beskytte landskabet, især kysterne, mod sommerhuse og anden bebyggelse, men også for at sikre værdifulde naturtyper samt for at give befolkningen lettere adgang til naturen.

Store fredninger i kommunen er fx 100 ha af Skuldelev Ås, Selsø Sø med omgivelser, strækningen langs Hornsherreds østkyst med Østskov ud mod Eskilsø, kysten ved Kyndby Bakker, et stort område ved Hammer Bakke, 360 ha skov og strandeng i Jægerspris Nordskov samt Lille Rørbæk-fredningen syd for Frederikssund. Længst mod øst, nær Jørlunde, indgår en del af kommunen desuden i Naturpark Mølleåen, som åbnede i 2016.

Videre læsning

Læs mere om Natur og landskab i Frederikssund Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning