I natur- og landskabsforvaltningen ønsker Hørsholm Kommune at tilgodese vandmiljøet, naturen, landskabet, kulturmiljøerne, friluftslivet og den offentlige adgang som en helhed. Området langs nordsiden af Sjælsø samt Birkenæs og Enebærbakke i kanten af Tokkekøb Hegn er udpeget som biologiske kerneområder. De skal forbindes af såkaldte økologiske forbindelser, der sikrer spredningsmuligheder for dyr og planter. Mange af spredningskorridorerne ligger uden for Hørsholm Kommune, hvor kun Usserød Ådal samt åens forløb gennem Hørsholm er udpeget som økologisk forbindelse. For at beskytte grund- og drikkevandet samt øge mulighederne for det bynære friluftsliv har kommunen desuden udpeget et område mellem Grønnegade og Helsingørmotorvejen til ny skovrejsning.

Endvidere skal formidlingen af kommunens naturværdier støttes, ligesom adgangen til naturen skal forbedres. Det gælder især i det åbne land vest for Helsingørmotorvejen, hvor et sammenhængende stinet skal øge borgernes muligheder for naturoplevelser og et aktivt friluftsliv.

Naturbeskyttelsen, fredninger og Nature 2000

I Hørsholm Kommune er 325 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 347 ha, svarende til 11 % af kommunens areal. Derudover er flere områder beskyttet af fredninger. Ved Øresundskysten sikrer en 8 ha stor fredning ved Mikkelborg offentlighedens adgang til stranden, mens fredningen af Usserød Ådal skal fastholde arealet som et grønt område, der afgrænser bebyggelsen fra det åbne land. Ned til Sjælsø er flere arealer fredet. Det drejer sig om 130 ha ved Næbbegård i nordøst og i nordvest om ca. 55 ha, der grænser op til den 503 ha store fredning af Høvelte, Sjælsø-Sandholm Øvelsesterræn. Selv om fredningerne ved landstedet Kokkedal og Rungstedlund primært har kulturhistoriske formål, har de tilhørende skov- og parklandskaber også naturmæssig værdi.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hørsholm Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning

Eksterne links