I 2008 blev den sjældne sorthovedet måge set i hættemågekolonien på Mågeø i Haderslev Dam. Først i 2010 kunne det dog med sikkerhed bekræftes, at den også ynglede her, hvilket den har gjort regelmæssigt lige siden. Sorthovedet måge (tv.) ligner en mere farvestrålende udgave af hættemågen (th.), som den let forveksles med. At den samtidig foretrækker at anlægge reden inde i hættemågekolonierm gør den kun endnu vanskeligere at opdage.
.
Med sine støvet blågrå tornede og læderagtige blade er strandmandstro en letgenkendelig og karakteristisk plante på sandede eller stenede kyster. Den er ikke almindelig, men findes dog i hist og her over det meste af landet. I Haderslev Kommune kan man bl.a. opleve den langs kysten ud mod Diernæs Bugt samt på Årø. Navnet mandstro skyldes en gammel opfattelse af, at plantens rod kunne øge mandens frugtbarhed og potens.
.

For bedre at kunne prioritere forvaltningen af naturen har Haderslev Kommune udpeget en række særlig værdifulde naturområder, hvis naturværdier skal sikres og forbedres gennem pleje og andre tiltag. Disse naturområder omfatter bl.a. Årup Hede og hederne i Stensbæk Plantage, Rygbjerg og Vedsted Søer, Abkær Mose, Stengelmose og Starup Hede.

For at give dyr og planter mulighed for at sprede sig mellem naturområderne forbindes de af økologiske forbindelser eller spredningskorridorer. I Haderslev Kommune er næsten alle skovområder samt mange af ådalene udlagt som økologiske forbindelser. Det gælder også en række naturområder op langs Lillebælt, hvilket giver en let fragmenteret forbindelse langs næsten hele den østvendte kyst.

Disse forbindelser skal bl.a. udbygges gennem ny skovrejsning, der desuden skal bidrage til at binde CO2 og skabe ny bynær natur. Områder til ny skovrejsning fordeler sig nogenlunde jævnt over kommunen, men med flere områder nord og syd for Haderslev.

Derudover har Haderslev Kommune sat et mål om, at 75 % af borgerne skal være fysisk aktive i 2023, hvilket bl.a. skal ske gennem et øget friluftsliv. Derfor vil kommunen synliggøre og understøtte friluftslivet, ligesom borgernes adgang til naturen og de grønne områder skal forbedres ved etableringen af gang- og cykelstier.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Haderslev Kommune er 4.517 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 5.330 ha, hvilket svarer til ca. 6,5 % af kommunens areal.

Dertil kommer en række fredninger, hvoraf den 541 ha store fredning af Abkær Mose, Stengelmose og Hjarup Mose er den største, om end det meste af Hjarup Mose ligger i Aabenraa Kommune. Øst for moserne ligger et langstrakt fredet område på 7 km omkring den gamle Hærvej. Omkring Gels Å ved Enderupskov er 160 ha fredet, hvilket også gælder Askov og Ballum Bjerg Heder syd for åen samt Årup Hede mellem Gels Å og Gram Å. Ved Hjartbro Skov er 140 ha af Gels Ådal fredet for at bevare ådalen og undgå, at åen udrettes. Bemærkelsesværdig er også den 40 ha store fredning af Gram Slotspark. I fredningskendelsen står der, at søen ved slottet skal bevares i sin nuværende størrelse, at Gram Ås snoede forløb inden for det fredede område ikke må reguleres, og at parken skal henligge som lystskov.

Flere områder er desuden beskyttet af EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver. Det kommer til udtryk i fem Natura 2000-områder, hvoraf det dog kun er Stensbæk Plantage og heder samt Pamhule Skov og Stevning Dam, der ligger helt inden for kommunegrænsen, mens de sidste tre områder må deles med nabokommunerne. Derudover indgår næsten hele Lillebæltkysten mellem Hejlsminde Bugt og Søkrog og Noret i Ramsarområdet Lillebælt.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Haderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning