Unge hestekastanjer kanter Randvej sydvest for Barrit, hvor rapsmarkerne lyser gult mod skyerne og den blå himmel. Den hvidblomstrede hestekastanje har været et almindeligt prydtræ i Danmark siden 1700-tallet. Efter at kastanjeminérmøllet indvandrede i 2002, er dets popularitet dog faldet. I stedet er man begyndt at plante den rødblomstrede hestekastanje, som er knap så sårbar over for møllenes gnav og forhåbentlig vil sikre, at også Randvej med tiden vil kunne bryste sig af en smuk, klassisk kastanjeallé.
.

Selv om Hedensted Kommune især er kendt for sit omfangsrige erhvervsliv med store erhvervsområder langs Østjyske Motorvej i Løsning og Hedensted, rummer den også vidtstrakte naturområder med stedvis store biologiske værdier. Kommunen har da også et udtrykt ønske om at beskytte naturen og give den mulighed for at udvikle sig; både af hensyn til dyre- og plantelivet og borgernes friluftsliv. Der er eksempelvis udpeget en række områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, dvs. områder, som er af særlig betydning for dyr og planter og deres levesteder. De omfatter bl.a. Gudenås løb gennem kommunen, Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær, Bjerge Skov, skovene langs Vejle Fjord, As Hoved Skov, Nederskov, Borres Knob og Hjarnø. I forvaltningen af naturområderne indgår bl.a. naturpleje og -genopretning samt skovrejsning. For at skabe sammenhæng og forbedre plante- og dyrearternes spredningsmuligheder forbindes naturområderne af et netværk af økologiske forbindelser.

Både af hensyn til det almene friluftsliv og turismeerhvervet skal adgangen til naturen forbedres. Det gælder især de bynære naturområder, men også den særligt beskyttede natur. Forbedringerne skal overvejende ske gennem en udbygning af stinettet og en øget synliggørelse af de nuværende oplevelsesmuligheder.

Naturbeskyttelse, fredninger og Natura 2000

I Hedensted Kommune er 3.129 naturområder beskyttet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Tilsammen dækker de 3.181 ha, svarende til knap 6 % af kommunens areal. Dertil kommer de fredede områder, som omfatter ca. 350 ha ved Daugårdstrand, ca. 203 ha ved herregården Barritskov, ca. 150 ha ved herregården Jensgård samt alléerne ved herregården Palsgård. Desuden har kommunen en andel i den store fredning af Gudenås udspring og området omkring åens løb ned mod Tørring.

Kommunen huser også fem Natura 2000-områder, som tilsammen omfatter fem habitatområder og tre fuglebeskyttelsesområder. Derudover indgår Hjarnøs kyster og Borres Knob i Ramsarområdet Horsens Fjord og Endelave. Af de fem Natura 2000-områder ligger Uldum Kær, Tørring Kær og Ølholm Kær helt inden for kommunegrænsen, mens resten må deles med nabokommunerne.

Videre læsning

Læs mere om natur og landskab i Hedensted Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Natur- og landskabsforvaltning